translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  domov

  nazaj

  natisni

  zemljevid strani

  e-pošta

  kolofon
domov
MOBOS ZBIRANJE NARO?IL IN POSPE?EVANJE PRODAJE - Kako postati hitrej?i od konkurence, prilagodljivej?i, inovativnej?i >>
rešitve . ozna?evanje

informatizacija logistike spletno naročanje

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-pošta: leoss@leoss.si

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvaška
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-pošta: leoss@leoss.eu


CELOVITE RE?ITVE V LOGISTIKI IN TRANSPORTU
V LOGISTIKI IN TRANSPORTU

Na podro?ju logistike in transporta so se zgodile velike spremembe, ki ponudnike storitev silijo k ni?anju stro?kov, ker je edino tako mogo?e zagotoviti u?inkovito poslovanje in konkuren?nost. To zagotovimo z uporabo najnaprednej?e tehnologije za avtomatski zajem podatkov in njihovo identifikacijo

CELOVITE RE?ITVE V LOGISTIKI IN TRANSPORTU

Kaj omogo?ajo celovite re?itve v logistiki in transportu?

Stara zgodba: zni?ati stro?ke in pove?ati zadovoljstvo strank

Kako slediti po?iljkam?

Kako izbrati pravo opremo za ozna?evanje?

Najbolj?a strojna oprema za ozna?evanje: tiskalniki Zebra

Najpogosteje se za re?itve v logistiki in transportu odlo?ijo:
 • po?tni uradi
 • distribucijski centri
 • distribucijska in prevozni?ka podjetja
 • podjetja z direktno dostavo in ambulantno prodajo
 • pristani??a, letali??a, ?elezni?ke in avtobusne postaje  ZAGOTAVLJANJE SLEDLJIVOSTI JE V LOGISTIKI IN TRANSPORTU KLJU?NEGA POMENA.

  ?elite pove?ati produktivnost?
  Morda dobite kak?no dobro idejo za olaj?anje dela, ki ga opravljate vi ali katera od va?ih strank, v ?tudijah primerov tukaj.

  Ostala podro?ja uporabe re?itev:
 • podro?je proizvodnja
 • podro?je trgovina
 • podro?je zdravstvo
 • podro?je ?olstvo
 • podro?je kultura
 • podro?je turizem
 • podro?je vlada in javna uprava

  Postanite zadovoljna stranka,


  Re?itve v_logistiki_in_transportu omogo?ajo: • hitrej?i pretok blaga
 • dr?anje dogovorjenih dobavnih rokov z mo?nostjo njihovega skraj?anja
 • zanesljivej?o dostavo pravih po?iljk, paketov in palet v ciljne distribucijske centre ali trgovine oziroma njihova skladi??a
 • vi?jo organizacijsko raven pri pretoku blaga v maloprodajne trgovine in skladi??a ter zato
 • zni?anje stro?kov in pove?anje u?inkovitosti poslovanja v vseh delih logisti?ne in transportne dejavnosti
 • hitrej?i in zanesljivej?i pretok potnikov
 • v javnem prometu si boste zagotovili natan?nej?i pregled nad ?tevilom potnikov  Nazaj na za?etek
  Kako zni?ati stro?ke in pove?ati zadovoljstvo strank?  Ob uporabi celovitih re?itev v logistiki in transportu, ki temeljijo na tehnologiji ?rtne kode in RFID, boste z lahkoto sledili vsemu blagu in odpravili nepotrebno dokumentacijo ter zmanj?ali ?tevilo ?love?kih napak, kar pomeni ob?utno zni?anje stro?kov.

  V potni?kem prometu je ?akajo?im potnikom omogo?en nakup vozovnic ?e med ?akanjem v vrstah. Z uporabo mobilnih tiskalnikov Zebra tipa Cameo, QL in RW, katerih posamezni tipi vsebujejo tudi ?italnik kreditnih kartic, boste potnikom ustregli ?e preden se podajo na pot. Va?e prevozno podjetje si bo pridobilo njihovo zadovoljstvo ?e ob vstopu v prostor z blagajnami. Poskrbeli boste, da se bodo vra?ali in izbrali vas, ko se bodo odlo?ali za izlete, poslovna potovanja ali obiske sorodnikov v daljnih krajih. Zaradi odpravljenih napak pri izbiri prostih sede?ev in s tem kraj?ih ?akalnih dob, se bodo potniki po?utili udobneje in vam bolj zaupali.  Nazaj na za?etek  sledljivost po?iljk  Spremljanje po?iljke od prevzema do izdaje je najpogostej?i na?in za zagotovitev sledljivosti. Za vsako posamezno po?iljko je potrebno zagotoviti sledljivost, da ne bi ob morebitnih napa?nih dostavah ali spremembah lokacij pri?lo do zme?njave.

  Strokovnjak svetuje: Sledljivost  Nazaj na za?etek

  V pomo? pri_izbiri_prave_opreme za ozna?evanje  Danes se skoraj vsako sodobno podjetje ali ustanova, trgovina oz. skladi??e prej ali slej sre?a s problemom kodiranja izdelkov, dokumentov, surovin, zaposlenih ali osnovnih sredstev, kar privede do zahtev po uporabi ?rtne kode. Da bi se la?je odlo?ili kak?no tehniko tiskanja oz. tiskalnikov uporabiti za tisk ?rtne kode, kdaj in zakaj je tisk s termalnim prenosom primernej?i, katere vrste folij uporabiti, navaja proizvajalec tiskalnikov Zebra nekaj osnovnih smernic: ?lanek Barcoding (v angle??ini).  Nazaj na za?etek
  Ozna?ujemo s_tiskalniki_zebra!

  Zaradi ?tevilnih tehnik tiskanja in ?iroke palete Zebrinih tiskalnikov vseh oblik in velikosti lahko pri?akujete, da je mogo?e najti pravo re?itev za optimizacijo prav vsake faze v procesu logistike in transporta. Zebrini tiskalniki vas pri direktni dostavi, izdelavi vstopnic za javni promet in ozna?evanju palet ter po?iljk ne bodo upo?asnjevali.  Tiskalniki Zebra brezhibno delajo pri nizkih in zelo visokih temperaturah. Odporni so na vlago, prah, umazanijo, kemikalije, udarce in na tresljaje, ki jih prina?a sodobno, predvsem industrijsko okolje.

  Izbirati je mogo?e med naslednjimi vrstami tiskalnikov:
 • namizni
 • industrijski
 • mobilni
 • za pametne nalepke (RFID)
 • OEM/kiosk tiskalniki
 • tiskalniki kartic  Zagotavljamo tudi ves potreben repromaterial:
 • tiskalni trakovi
 • papirne nalepke in obeski
 • sinteti?ne nalepke
 • pametne nalepke (RFID)
 • tiskalni trakovi za v?ivne etikete
 • ISO kartice

  in programsko opremo za oblikovanje in tiskanje ter dodatke za tiskalnike

  V LEOSS-u nudimo vse originalne dele za vse Zebrine tiskalnike in omogo?amo njihovo vzdr?evanje ter po potrebi kar najhitrej?e popravilo v lastnem servisu. Nudimo kompletno podporo in pomo? v fazi namestitve ter zagona programske in strojne opreme, po ?elji uporabnike tudi ?olamo v intenzivnem te?aju.

  Nazaj na za?etek


 • 
  na vrh 

  nazaj


      MOBOS TERENSKA PRODAJA - Kako svoji terenski ekipi omogo?iti bolj?o prodajo? Z na?o celovito re?itvijo za terensko >>