translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  domov

  nazaj

  natisni

  zemljevid strani

  e-pošta

  kolofon
domov
DO PODATKOV BREZ VIDNE POVEZAVE - RFID: Tehnologija RFID (radiofrekven?na identifikacija) zagotavlja zanesljivo >>
dobavitelji

informatizacija logistike spletno naročanje

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-pošta: leoss@leoss.si

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvaška
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-pošta: leoss@leoss.eu


ZEBRA
http://www.zebra.com/

Zebra Technologies Corporation orje ledino na podro?ju ozna?evanja s ?rtno kodo, 2D kodo in RFID ter omogo?a inovativne in zanesljive re?itve za ozna?evanje in tiskanje razli?nim organizacijam v ve? kot 100 dr?avah. Nanje se zana?a ve? kot 90% podjetij s Fortunovega seznama 500 najuspe?nej?ih, ko potrebuje opremo za ozna?evanje. Glavni razlog 35-letnega delovanja podjetja so inovativne re?itve in izdelki. Robustni, odporni in zanesljivi.

Edini z najvi?jim partnerskim statusom Zebra PremierPartner v Sloveniji

Podjetja, ki se zana?ajo na Zebro, so v primerjavi s konkurenco pridobila na u?inkovitosti, produktivnosti, kakovosti, varnosti, ni?jih stro?kih in bolj?i podpori strankam, saj jim Zebra pri vsem na?tetem zelo pomaga v okviru programa PartnersFirst?. Pomaga pa tudi integrirati tehnologijo ?rtne kode in RFID v njihovo dejavnost ali dejavnost njihovih strank.

Vsi namizni tiskalniki etiket Zebra ustrezajo zahtevam "Energy Star" programa

Korporacija Zebra je v svetu prodala ?e ve? kot pet milijonov tiskalnikov, med katerimi so tudi tiskalniki, namenjeni mobilnim aplikacijam kot tudi tisti za tisk kartic in pametnih nalepk - RFID (RFID). Poleg tiskalnikov sodi med iskano blago tudi njihova oprema za oblikovanje in tiskanje (ZebraDesigner), repromaterial in odli?na podpora uporabnikom (ZebraCare).

Zebrina ponudba obsega profesionalne tiskalnike etiket in identifikacijskih kartic, dodatke za tiskalnike in izredno kakovosten repromaterial. Nekateri tiskalniki omogo?ajo tudi enkodiranje RFID, prav vsi pa izjemen izpis ?rtnih kod, teksta, grafik, fotografij ipd. tudi na miniaturnih povr?inah, kot so integrirana vezja. Za ogled ?tudij primerov, v katerih so uporabljeni tudi Zebrini tiskalniki, kliknite semkaj <<.

Zaradi ?tevilnih tehnik tiskanja in ?iroke palete Zebrinih tiskalnikov vseh vrst in velikosti lahko pri?akujete, da je mogo?e najti pravo re?itev za optimizacijo prav vsake faze poslovanja. Ko gre za re?itve na podro?ju tiskanja, je Zebra dale? pred vsemi.

Katalog izdelkov

Podpora


Povezani produkti

  na vrh 

  nazaj

HONEYWELL
http://www.honeywellaidc.com/en-GB/Pages/default.aspx

Honeywell International, s sede?em v ameri?ki zvezni dr?avi New Jersey in 36 milijardami ameri?kih dolarjev letnega prometa, igra vodilno vlogo na globalnem tehnolo?kem tr?i??u. Svojo proizvodnjo tehnolo?ko dovr?enih izdelkov in storitev usmerja k ?im ve?jemu zadovoljevanju ?elja uporabnikov. Honeywell je tako pomemben igralec na podro?ju avtomobilske ter letalske in vesoljske industrije, kontrole dostopa, s svojimi izdelki pa v skoraj vsakem domu skrbi za osnovne potrebe gospodinjstev, npr. ogrevanje.

Z vstopom na podro?je naprednih tehnologij za zajem in obdelavo podatkov (AIDC) se je za?elo leta 2007 z nakupom Hand Held Products (HHP + Welch Allyn Data Collection). 2008 se je nadaljevalo z Metrologicom, 2012 pri?elo s prevzemom EMS-ja, lastnika dru?be LXE in kon?alo z nakupom Intermeca. S tem vstopa Honeywell dopolnjuje svoj nabor opreme z RFID in re?itvami za ozna?evanje (tiskalniki etiket).Prevzemi so strate?ka odlo?itev, saj je npr. Metrologic zadnja leta veljal za vrhunskega na podro?ju POS ?italnikov, Intermec pa ima v lasti najve? RFID patentov kot tudi nabor tiskalnikov etiket, kar je za Honeywell konkuren?na prednost pred ostalimi, ki tiskalnikov nimajo v svoji ponudbi. Honeywell je ?e ve? desetletij sinonim za kakovost, ro?ni terminal Dolphin pa sodi med legendarne mobilne terminale, kar pri?ajo zgodbe o uspehu globalnih logisti?nih dru?b: UPS, DHL, TNT, FED-EX ter tudi dru?be Intereuropa d.d.

LEOSS je Honeywell H1 Partner

Na podlagi dolgoletnega sodelovanja in izku?enj na podro?ju tehnologije ?rtne kode in RFID, je Honeywell LEOSS-u kot edinemu v Sloveniji dodelil presti?ni partnerski status; LEOSS je tudi uradno "Honeywell H1 Partner". Prednosti tega statusa niso le v kraj?ih dobavnih rokih, najni?jih cenah opreme za ?rtno kodo, najvi?ji podpori s strani dobavitelja do LEOSS-a, pa? pa pomeni tudi vrsto obveznosti do kupcev. Tako zagotavljamo nadstandardno raven storitev, podpore, svetovanja pred, med in po nakupu, imamo lasten servis ter poskrbimo za hitro integracijo Honeywellove opreme v poslovanje (optimizacija delovnih procesov).

Katalog izdelkov Honeywell (divizije AIDC) najdemo na tej povezavi

Re?itve, v katere opremo integriramo pa so dosegljive na www.mleoss.com, primeri iz prakse pa tu.

Podpora


Povezani produkti

  na vrh 

  nazaj

EURO PLUS
http://www.europlus.si/?uid=00019

LEOSS d.o.o. je skozi leta izku?enj s programskim paketom NiceLabel dosegel najvi?ji partnerski status (NiceLabel Platinum Partner). Da bi uporabnikom zagotovili maksimalno podporo, vpletamo pridobljene izku?nje v ?iroko bazo znanja s ?ir?ega podro?ja ozna?evanja ter avtomatske identifikacije in mobilnega zajema podatkov. Dokaz je ve? kot 2.300 zadovoljnih kupcev ter ?tevilni primeri dobrih praks, ki jih najdete v okviru ?rtic ? zgodb o uspe?ni rabi ?rtne kode in RFID.


Prenesite svojo 30-dnevno preizkusno razli?ico

Paket programske opreme za tiskanje nalepk NiceLabel sodi med najbolj priznane re?itve za oblikovanje in tiskanje ?rtnih kod, 2D kod in pametnih nalepk (RFID). Odlikuje ga kombinacija profesionalne zmogljivosti in preproste uporabe, kar sodi v dana?njem svetu med klju?ne parametre, ko gre za odlo?anje pri izbiri programske opreme. Dokaz je dejstvo, da je NiceLabel ?e sedem let zapored ocenjen kot najbolj?i program za profesionalno ozna?evanje in ?rtne kode na svetu. Narejeno v Sloveniji, priznano po svetu! Za la?jo izbiro ustrezne razli?ice programa NiceLabel priporo?amo ogled primerjalne tabele programske opreme za oblikovanje in tiskanje.

Katalog izdelkov

Podpora produktom NiceLabel

Tisk glede na razli?ne potrebe


Povezani produkti

  na vrh 

  nazaj

DATALOGIC
http://www.datalogic.com

Zdru?eni mo?nej?i. PSC in Datalogic sta postala eno in delujeta skupaj v novi podobi pod starim imenom Datalogic ter z novo strukturo (Datalogic ADC, Datalogic Automation in Datalogic Informatics). Iz svoje proizvodnje ohranjata le najbolj?e in najbolj iskane izdelke: ?italnike za ?rtno kodo (ro?ni, industrijski, fiksni (vgradni POS ?italniki), terminale za mobilni zajem podatkov, programsko opremo in dodatke. Vizija nove dru?be, ki deluje v ve? kot 120 dr?avah sveta in ima zdaj v svoji ponudbi naj?ir?o paleto ?italnikov za ?rtno kodo, je aktivneje slediti potrebam uporabnikov in jim tako zagotavljati u?inkovitej?e poslovanje.

?tudije primerov, v katerih so uporabljeni tudi Datalogicovi produkti, je mogo?e najti tukaj.


Povezani produkti

  na vrh 

  nazaj

INTERMEC
http://www.intermec.com

Intermec je pravi naslov za vse, ki ?elijo povsem poenotiti opremo za ozna?evanje, avtomatsko identifikacijo in mobilni zajem podatkov. Intermecova ponudba je kompletna in sloni na tehnologijah: ?rtna koda, RFID, glasovno vodenje. Zajema tako tiskalnike etiket in ?italnike kot tudi terminale za vse panoge in posebne zahteve, kot je npr. monta?a na vili?arje ali delovanje v ekstremnih vremenskih razmerah in nevarnih okoljih. Sicer pa Intermec ni znan le kot svetovno priznan proizvajalec opreme za ?rtno kodo, ampak ima v lasti tudi najve?je ?tevilo patentov na RFID podro?ju (celo ve? kot Zebra).

Katalog izdelkov


Povezani produkti

  na vrh 

  nazaj

DENSO
http://www.ttid-systems.com/en/home/

Japonsko podjetje Denso, pomemben ?len korporacije Toyota, izdeluje in tr?i visoko kakovostne mobilne ro?ne ra?unalnike in ?italnike ?rtnih kod, med odlike katerih pri?tevamo hiter in natan?en zajem podatkov, nizko porabo energije, napredne mehanizme za zajem ?rtnih kod (laserski ?italnik, kamera), visoko raven odpornosti proti zunanjim dejavnikom (mraz, voda, vro?ina, padci), ergonomi?nost itd.

Denso zadnja leta sicer razvija nove modele na osnovi operacisjkega sistema MS Windows, kot je praksa pri konkurenci, vendar nekateri modeli kljub temu ?e vedno delujejo na BHT podno?ju, ki je podoben DOS-u. In prav med BHT-terminale sodijo tisti, ki veljajo za najzanesljivej?e tovrstne produkte, kar jih je kdorkoli kdajkoli izdelal.

Denso je idejni vodja pri razvoju QR simbologije 2D kode, katere prednosti so zares velike: ve? o 2D kodi tukaj.

Denso zagotavlja superiorne re?itve z avtomatskim mobilnim zajemom podatkov in je tudi edini proizvajalec opreme na podro?ju avtomatske identifikacije, ki se pojavlja kot pokrovitelj v formuli ena (mo?tvo Toyota), kjer ga v pomo? pri u?inkovitej?em upravljanju loglogisti?nih verig uporabljajo tudi druga mo?tva.

?tudije primerov, v katerih je uporabljena tudi oprema dru?be Denso, je mogo?e najti tukaj.

Katalog izdelkov

PodporaPovezani produkti

  na vrh 

  nazaj

MOTOROLA
http://www.motorola.com/business

Avtomatska identifikacija in mobilni zajem podatkov na najvi?ji ravni - s pomo?jo izjemno robustnih ro?nih ra?unalnikov, ?italnikov ?rtnih kod, RFID opreme ter dodatkov (vzpostavljanje brez?i?nih omre?ij) dru?be Motorola. Ko gre za robustne ro?ne ra?unalnike, sodijo izdelki Motorola med vodilne v svetu, kar dokazuje tudi njihov tr?ni dele?, zanesljivost produktov in njihova vzdr?ljivost, predvsem ko gre za vplive okolja.

Do leta 2007 je bila ta zanesljiva in priznana napredna tehnologija zapakirana v napravah, znanih pod imenom Symbol (ve?), vendar je dobro poslovanje dru?be Symbol opazila Motorola in se konec leta 2006 odlo?ila za investicijo in prevzem.


Dosegli smo Motorola Authorized Reseller Partner status

?tudije primerov, v katerih so uporabljeni tudi (Symbolovi) Motorolini produkti, je mogo?e najti tukaj.

Katalog izdelkov

Podpora


Povezani produkti

  na vrh 

  nazaj

MICROSCAN
http://www.microscan.com

?italniki za ?rtno kodo Microscan sodijo v sam vrh specializiranih proizvodov, namenjenih zahtevnim pogojem pri zajemu podatkov v avtomobilski in letalsko-vesoljski industriji, proizvodnji, za voja?ke namene ter potrebe logistike in transporta kot tudi v drugih industrijah. Specializirana identifikacija, ki jo omogo?ajo, je izredno kakovostna in skrbi za zagotavljanje sledljivosti ob avtomatizaciji proizvodnje, saj z njimi dosledno identificiramo vsako ?rtno kodo, ki ste?e skozi proizvodno linijo (tudi pri visokih hitrostih). Microscanove ?italnike delimo na industrijske, OEM in tiste za 2D kodo. Zaradi ozke specializacije in robustnosti so primerni za uporabo v zelo zahtevnih pogojih, ki jih prina?a industrijsko okolje.

S ?italniki priznanega svetovnega proizvajalca Microscan marsikje po svetu zagotavljajo sledljivost, avtomatizacijo poslovanja ipd., v Sloveniji so se zanje prav zato odlo?ili v dru?bi TPV, d.d., kjer je Microscan prisoten v eni od njihovih proizvodnih linij za potrebe avtomobilske industrije. Med njihove najbolj iskane proizvode sodijo izdelki iz serij: Quadrus, MS-9, MS-820 in MS-890.

?tudije primerov, v katerih so uporabljeni tudi ?italniki Microscan, je mogo?e najti tukaj.

Katalog izdelkov

Vodi? po proizvodih

E-u?enje: ogled video prezentacij

Podpora

Povezani produkti

  na vrh 

  nazaj

CIPHERLAB
http://www.cipherlab.co.uk/

Prenosni terminali za zajem podatkov, ?italniki ?rtnih kod, dekoderji, ro?ni ?italniki, stenski terminali... Tajvanska dru?ba CipherLab, ki sodi med najve?je dobavitelje ?italni?kih modulov drugim priznanim proizvajalcem (PSC, Metrologic, Symbol idr.) krepi svoje vrste in postaja vse pomembnej?a tudi na trgu EU, kar dokazuje tudi nedavni obisk na na?em sede?u podjetja (ve? tukaj).

Katalog izdelkov

Podpora

Povezani produkti

  na vrh 

  nazaj

DATAMAX O'NEIL
http://www.datamax-oneil.com/do/com/en-us/home/printers-software/portable-printers

Datamax O'Neil sodi med vodilna svetovna podjetja, ko gre za proizvodnjo mobilnih tiskalnikov v povezavi z aplikacijami, v katerih potrebujemo mobilni prenos podatkov in izpisovanje ra?unov na oddaljeni lokaciji. Datamax O'Neilovi tiskalniki so preverjeno kakovostni, kar dokazuje ve? kot 20-letna tradicija in veliko ?tevilo zadovoljnih uporabnikov. Z novimi modeli, kot je Andes3, posega Datamax O'Neil tudi na podro?je izpisovanja nalepk, kjer pri?akuje podobne rezultate.

?tudije primerov, v katerih je uporabljena tudi oprema dru?be Datamax O'Neil, je mogo?e najti tukaj.

Katalog izdelkov

PodporaPovezani produkti

  na vrh 

  nazaj

OPTICON SENSORS
http://www.opticon.com/

Japonski proizvajalec Opticon dokazuje, da je kakovost mo? dobiti tudi po ugodni ceni. Rde?a nit delovanja dru?be je proizvodnja visoko kakovostnih OEM ?italni?kih modulov ("scan engine"), ki so namenjeni vgradnji v naprave drugih proizvajalcev (prodajni avtomati, info terminali, ?italniki, ro?ni ra?unalniki in terminali). ?italni?ki doseg nekaterih modulov sega celo do ?rtnih kod v oddaljenosti 7 metrov. Velike koli?ine teh modulov so dnevno dobavljene proizvajalcem na Kitajskem in v Tajvanu, nekaj pa jih kon?a tudi na Japonskem (Casio). Opticonova ponudba obsega predvsem ro?ne ra?unalnike in ?italnike, ki temeljijo na tehnologiji ?rtne kode, ?eravno je na voljo tudi nekaj naprav, ki podpirajo RFID tehnologijo. Njihovi ?italniki niso zgolj ro?ni in ?i?ni, pa? pa tudi tudi brez?i?ni ali fiksni. Pri brez?i?nih ?italnikih velja omeniti Bluetoothu alternativno tehnologijo - ZigBee protokol brez?i?ne komunikacije (802.15.4.). Opticon: vedno v razvijanju novih IDej!

Katalog izdelkov


Povezani produkti

  na vrh 

  nazaj

CUSTOM
http://www.custom.it/

Pri Custom-u so se specializirali za proizvodnjo manj?ih, a u?inkovitih tiskalnikov, POS blagajn z zaslonom, ob?utljivim na dotik, POS tiskalnikov, miniaturnih OEM tiskalnikov, tiskalnikov za uporabo v kioskih, igralnicah... Custom iz Italije poudarja mobilnost za nizko ceno.

?tudije primerov, v katerih so uporabljeni tudi Customovi tiskalniki, je mogo?e najti tukaj.

Katalog izdelkov

Video

Povezani produkti

  na vrh 

  nazaj

COGNITIVE
http://www.cognitive.com

Cognitive Solutions skupaj z dru?bo TPG tvori holding ATSI Inc. Za?etki segajo v leto 1986, ko je Cognitive razvil prvi namizni termalni tiskalnik nalepk s ?rtno kodo Cognitive Barcode Blazer. Njegova uspe?na prodaja je ?tevilne konkurente spodbudila k razvoju podobnih izdelkov, ki so se zgledovali po njem. Danes veljajo Cognitivove re?itve na podro?ju termalnega tiska za izredno zanesljive, poleg vsega pa so tudi finan?no ugodne, saj sodijo mnogi njihovi tiskalniki po karakteristikah med tiste v srednjem razredu, po cenah pa samo rahlo nad tiste v namiznem. To ?e posebej velja za njihovo najbolj?o serijo kompaktnih industrijskih tiskalnikov etiket, serijo C. Cognitive's C Series: So different They're in a Class of Their Own!

?tudije primerov, v katerih je uporabljena oprema razli?nih dobaviteljev, je mogo?e najti tukaj.

Katalog izdelkov

PodporaPovezani produkti

  na vrh 

  nazaj

NORDICID
http://www.nordicid.com/

Razvoj in proizvodnja mobilnih ro?nih terminalov za avtomatski zajem podatkov z u?inkovito ob- in poprodajno podporo.
Izdelki so za to podro?je nenavadnih kreativnih oblik in barv.

Z motom "V rokah uporabnikov v vseh dr?avah sveta", izpolnjujejo svoje prvotno zastavljeno poslanstvo in opravi?ujejo visoke stro?ke raziskav in razvoja v preteklosti.

Katalog izdelkov

Povezani produkti

  na vrh 

  nazaj

UNITECH
http://www.unitech-europe.nl/index.asp

Unitech je pomemben globalni igralec, ko gre za avtomatsko identifikacijo in mobilni zajem podatkov. Njihove stenske terminale (zdaj tudi z verifikacijo prstnega odtisa, kamero, biometrijo ipd.) najdemo v ?e tako oddaljenih de?elah. Poleg stenskih terminalov Unitech proizvaja tuudi ?italnike kartic z razli?nimi zapisi (magnetni zapis, brezkontakni in ?rtnih kod), razli?ne ?italnike ?rtnih kod (tudi v obliki peresa), POS tipkovnice, mobilne ro?ne ra?unalnike, enkoderje in svetuje kaj uporabiti v katerih re?itvah.

?tudije primerov, v katerih so uporabljeni tudi Unitechovi produkti, je mogo?e najti tukaj.

Katalog izdelkov

?tudije primerov

Povezani produkti

  na vrh 

  nazaj

SOCKET MOBILE
http://www.socketmobile.com/

Z dodatki za povezovanje ameri?kega proizvajalca Socket Mobile raz?irjamo mo?nosti uporabe ro?nih ra?unalnikov in dlan?nikov. Dodatki uporabnikom omogo?ajo, da se kadarkoli in od kjerkoli pove?ejo z ?elenimi ra?unalni?kimi omre?ji, podpirajo hiter in natan?en zajem podatkov, so majhni, lahki in imajo nizko porabo elektri?ne energije. Socket se ravna po na?elu: zdru?imo majhnost z uporabnostjo.

Katalog izdelkov

Podpora

Povezani produkti

  na vrh 

  nazaj

NFIVE
http://www.nfive.com

Kakovostna programska oprema, namenjena tiskanju kartic (slike, opisni podatki, ?rtne in 2D kode, magnetno zapisovanje itd.), namenjenih kontroli dostopa, registraciji delovnega ?asa, zvestobi strank ipd.

Pri Nfive so si za cilj zadali biti odli?ni na podro?ju enostavne programske opreme za avtomatsko identifikacijo.

Katalog izdelkov

Podpora

Povezani produkti

  na vrh 

  nazaj


    MOBOS ProEko: RE?ITVE ZA ZBIRANJE ODPADKOV VKLJU?NO S SLEDLJIVOSTJO PO TE?I IN LOKACIJI. Za ozna?evanje kontejnerjev >>