translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  domov

  nazaj

  natisni

  zemljevid strani

  e-pošta

  kolofon
domov
MOBOS ZBIRANJE NARO?IL IN POSPE?EVANJE PRODAJE - Kako postati hitrej?i od konkurence, prilagodljivej?i, inovativnej?i >>
Novice

informatizacija logistike spletno naročanje

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-pošta: leoss@leoss.si

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvaška
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-pošta: leoss@leoss.eu


Novice
KAKO SKRAJ?ATI ?AS POPISA OSNOVNIH SREDSTEV

Dolgoletne izku?nje in dodatne zahteve uporabnikov so privedle do nove, nadgrajene ?rtnokodne re?itve za natan?en in hiter popis osnovnih sredstev. Zato smo ji namenili tudi lo?eno spletno stran (http://www.mleoss.com/?!mobos-invos/c1d1u). Na voljo je v treh paketih: "STANDARD", "NAPREDNO" in "PO MERI".

   
Programska re?itev na osebnem ra?unalniku


Programska re?itev na terminalu

 
Nova mikro spletna stran - kliknite tukaj

Postanite zadovoljna stranka, ali na telefon (01) 530 90 28. Za vse produkte iz na?ega kataloga zagotavljamo kompletno podporo in pomo? kot tudi vzdr?evanje v lastnem servisu.

INVENTURA OSNOVNIH SREDSTEV NATAN?NO, HITRO IN PREPROSTO

Uporaba mobilnega terminala mo?no skraj?a ?as popisa osnovnih sredstev. Slednje dejstvo je izkusil ?irok krog zadovoljnih uporabnikov na?e re?itve. Navajamo izsek:

ADRIATIC SLOVENICA
AGENCIJA ZA LETALSTVO
AGENCIJA ZA PLA?ILNI PROMET
AGENCIJA ZA ZAVAROVALNI NADZOR
AGENCIJA ZA PO?TO IN ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE
AKTIVA ?I??ENJE
ARCADIA
AVTOHI?A MALGAJ IN MALGAJ
BAWAG BANKA
CASTEL COMPUTERS
CCE
CENTER DOLFKE BO?TJAN?I?
COALA
CONTRACO
CROATIA AIRLINES
CUDV ?RNA NA KORO?KEM
CUDV DRAGA
CVS LJUBLJANA
?ISTO?A
DELO
DIAGNOSTI?NI CENTER BLED
DIREKCIJA RS ZA CESTE
DOM PETRA UZARJA TR?I?
DOM STAREJ?IH OB?ANOV KAMNIK
DOM STAREJ?IH OB?ANOV LOGATEC
DOM STAREJ?IH OB?ANOV LUCIJA
DOM STAREJ?IH OB?ANOV NOVA GORICA
DOM STAREJ?IH OB?ANOV NOVO MESTO
DOM UPOKOJENCEV IZOLA
DOM UPOKOJENCEV SE?ANA
DROGA
ENA
ETRA
FMC
GEN ENERGIJA
GIMNAZIJA ?I?KA
GIMNAZIJA TOLMIN
GLASBENA ?OLA GROSUPLJE
GLASBENA ?OLA JESENICE
GLASBENA ?OLA TOLMIN
GONZAGA
GRADSKA UPRAVA KA?TELA
HERMES
HI?A EKSPERIMENTOV
HIT ALPINEA
HOTEL DUBROVNIK
HRC INFORMACIJSKI IN?ENIRING
HTP GORENJKA
HYPO ALPE ADRIA BANK
LEOSS ? reference za re?itev InventuraOS
HYPO LEASING
ICIT
INDEPENDENT
INFRAX
INTERINA
INTEGRATOR
ISKRA INVEST
IWARE INFORMATIKA
JAMIKO
JAVNA RAZSVETLJAVA
KD ?IVLJENJE
KGZS NOVA GORICA
KLINI?NI CENTER DUBROVNIK
KNJI?NICA AJDOV??INA
KNJI?NICA KOPER
KNJI?NICA JO?ETA UDVO?A CERKNICA
KOLEKTOR IDRIJA
KVM SOFTWARE
LB FACTORS
LINEAL
MADD
MCA
MESTNA OB?INA PTUJ
MESTNI MUZEJ LJUBLJANA
MIRKO HROVAT
MUZEJ IN GALERIJE MESTA LJUBLJANA
NACIONALNA UNIVERZITETNA KNJI?NICA LJUBLJANA
OB?INA BOVEC
OB?INA DOM?ALE
OB?INA JESENICE
OB?INA MENGE?
OB?INA PTUJ
OB?INA ROGA?KA SLATINA
OB?INA ?ENTJERNEJ
OB?INA ?KOFJA LOKA
OPAL
ORTOPEDSKA BOLNI?NICA VALDOLTRA
O? FRAM
O? KOMEN
O? KOZJE
O? METLIKA
O? POD?ETRTEK
O? PRULE
O? PRESTRANEK
O? RAKEK
O? VER?EJ
PARCOM
PIBA
PIP
PODKRI?NIK
PRVI FAKTOR
RAIFFEISEN BANKA
LEOSS ? reference za re?itev InventuraOS
RIMSKE TERME
ROZINA JO?KO
RRC BUSINESS
RRC RA?UNALNI?KE STORITVE
RUDIS
SANOLABOR
SIEMENS
SILGAN
SIQ
SLOVENICA
SLOVENIJALES
SMART
SNG NOVA GORICA
SPARKASSE
SPLO?NA PLOVBA PORTORO?
SPORTINA
SOCIALNO-VARSTVENI ZAVOD DUTOVLJE
?OLSKI CENTER VELENJE
?OU MARIBOR
SREDNJA EKONOMSKA ?OLA MARIBOR
SREDNJA GLASBENA ?OLA MARIBOR
SREDNJA GRADBENA IN GEODETSKA ?OLA
SREDNJA POMORSKA ?OLA
SREDNJA ?OLA SE?ANA
SREDNJA ?OLA ZAGORJE
?PORTNA LOTERIJA
TI PRI
TOVARNA OLJA GEA
TRC CELJE
TREVES
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO
UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA
UNIVERZA V LJUBLJANI, VETERINARSKA FAKULTETA
UNIVERZA NA PRIMORSKEM
UPRAVA RS ZA JAVNA PLA?ILA
URAD ZA MEROSLOVJE
URSA SLOVENIJA
VARNOST INPOD MARIBOR
VARSTVENO DELOVNI CENTER KOPER
VIP VIRANT
VRTEC LEDINA
VRTEC LOGATEC
UPRAVA RS ZA JAVNA PLA?ILA
WESTERN & WIRELES
ZAVAROVALNICA TRIGLAV
ZAVOD JANEZA LEVCA
ZAVOD RS ZA BLAGOVNE REZERVE
ZAVOD ZA GRADBENI?TVO SLOVENIJE
ZD IZOLA
ZD NOVA GORICA
ZD SE?ANA
ZD TREBNJE
LEOSS ? reference za re?itev InventuraOS
ZDRAVILI??E ROGA?KA
ZZV LJUBLJANA
ZRA?NA LUKA DUBROVNIK
ZASAVSKI RA?UNSKI CENTER
?URNAL MEDIA
...
INVENTURA OSNOVNIH SREDSTEV
Sicer re?itev InvOS uporablja ve? kot 200 organizacij v Sloveniji in na Hrva?kem. Med njimi najdemo tudi tak?ne, ki re?itev uporabljajo za sledenje vrednej?e opreme. Tako lahko zadovoljne uporabnike sre?amo med:
 • zavarovalnicami
 • bankami
 • zdravstvenimi domovi
 • bolni?nicami
 • domovi za ostarele
 • kulturnimi ustanovami
 • vrtci
 • osnovnimi ?olami
 • srednjimi ?olami
 • fakultetami
 • glasbenimi ?olami
 • velikimi in srednje velikimi podjetji
 • gradbeniki
 • proizvajalci
 • javno upravo
 • turisti?nimi organizacijami
 • trgovci
 • ponudniki telekomunikacijskih storitev
 • ...

  ZMO?NOSTI:
 • OLAJ?A INVENTURO IN ZAGOTOVI NATAN?NOST
  Vklju?uje vse, kar potrebujete za hitro in natan?no inventuro (ro?ni terminal, program in nalepke)
 • KRAJ?I ?AS IZVEDBE INVENTURE
  Hitro in u?inkovito popisovanje OS z minimalnim ?tevilom klikov.?
 • DELO Z VE? TERMINALI HKRATI
  ?Podatki z vseh terminalov se najprej obdelajo v okviru re?itve InvOS, nato se prenesejo v knjigovodski program.
 • ?PREGLED NAD STANJEM INVENTURE
  ???Sistem omogo?a pregled trenutnega stanja inventure in so?asne preglede (odprtih je lahko ve? oken hkrati).?
 • ?ANALIZA SPREMEMB
  Hitra in pregledna analiza sprememb (obdelanost, odpis, slaba nalepka, sprememba lokacije OS, zadol?enci).
 • FILTER
  Napredno in hitro filtriranje podatkov na osebnem ra?unalniku.?
 • IZDELAVA PORO?IL
  ?Pregledovanje sprememb in/ali izdelava poro?il.?
 • TISKANJE
  Sistem omogo?a pripravo razli?nih izpisov na zaslonu in tiskanje teh izpisov.?
 • IZMENJAVA PODATKOV
  Prilagoditev podatkov iz knjigovodskih programov in prenos teh podatkov na terminale. Uvoz podatkov v obliki txt, csv, dat. Izvoz podatkov v obliki pdf, html, mht, rtf, xls, xlsx, csv, txt in slikovne datoteke.?
 • DODATNI PODATKI ZA ?IFRANTE
  Mo?nost uporabe petih dodatnih polj za: lokacije, kategorije in OS. Primeri dodatnih polj: datum nabave OS, serijska ?tevilka, konto, knji?na vrednost, lastni?tvo, zadol?enec).
 • DELNE INVENTURE
  ?Izvajanje delnih inventur.
 • VARNOSTNE KOPIJE
  Shranjevanje podatkov trenutne inventure kot tudi podatkov predhodnih inventur, izdelava varnostnih kopij.

  Paketi celovite re?itve InvOS:

  STANDARD - Za takoj?en za?etek!?
  ?
 • popis OS za organizacije z do 10.000 OS
 • pregled vseh OS
 • izbira lokacije
 • uvoz obstoje?ega stanja iz knjigovodskega programa
 • preme??anje OS med lokacijami
 • vodenje drobnega inventarja
 • delo z ve?nivojskimi lokacijami
 • uporaba dodatnih podatkov za ?ifrante
 • preme??anje OS med skupinami
 • vpis dodatnih podatkov o OS (slaba nalepka, OS za odpis, opombe)
 • mo?nost uvoza dodatnih podatkov za OS

  NAPREDNO - Elegantna re?itev za va?e poslovanje.*
  ??
 • popis OS za organizacije z ve? kot 10.000 OS
 • tiskanje prednastavljenih nalepk direktno iz programske opreme InvOS
 • vodenje inventure ve? podjetij isto?asno
 • RFID popis OS
  ??* vklju?uje standardno verzijo

  PO MERI - Popolnoma prikrojena re?itev za va?e poslovanje.*?

 • m?o?nost razvoja programske opreme za popis OS po naro?ilu?
  ???* vklju?uje standardno ali napredno verzijo?

  
  na vrh 

  nazaj

 •     ?RTNE KODE ODGANJAJO MUHE? S ?rtnimi kodami nad nadle?ne mu?i?e! Na podlagi spodnjega ?lanka, objavljenega v Reviji >>