translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  početna

  nazad

  printaj

  zemljovid stranice

  e-mail
domov
PRINTANJE NALJEPNICA PO ZAHTJEVIMA VA?E APLIKACIJE. U procesu ozna?avanja i identificiranja je vrlo zna?ajno, da >>
Stru?njak savjetuje . ?to je sljedivost?

informatizacija logistike

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-mail: leoss@leoss.eu

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-mail: leoss@leoss.si


Stručnjak savjetuje
?to je sljedivost?

Za?to treba sljediti proizvode?

Sljedivost je mogu?nost da utvrdite ?to se to?no doga?a sa svakom pra?enom jedinicom. Za provedbu sljedivosti je potrebno osigurati vezu izme?u fizi?kog protoka roba i protoka informacija u vezi s njima. To zahtijeva upravljanje uzastopnim vezama izme?u onoga ?to je zaprimljeno, proizvedeno, zapakirano, skladi?teno i dostavljeno u cijelom lancu opskrbe.

Slije?enje od to?ke do to?ke je naj?e??i na?in osiguranja sljedivosti. Obi?no se provodi na temelju skupine proizvoda koji podlije?u istom na?inu transformacije, transporta i skladi?tenja. Minimalne informacije potrebne za komunikaciju su broj serije i / ili oznaka logisti?ke jedinice.

URE?ENO SKLADI?TENJE temelji se na:
1. Osnovnoj identifikaciji proizvoda ?itanjem njihovih bar kodova s:
 • osnovnog paketa,
 • logisti?kog pakiranja (EAN-128).

  2. Unosu podataka o roku uporabe i ?ar?i:
 • ru?no ili
 • ?itaju?i EAN-128.

  3. Odlaganju proizvoda s paletama na ozna?ene lokacije koji su klju? za rad u skladi?tu. Pru?aju pregled i optimalno kori?tenje prostora u skladi?tu.

  4. Manipulacija sadr?ajem skladi?ta, koja pru?a optimalne puteve po?tuju?i FIFO metodu uskla?enosti po roku uporabe (meso i mlije?ni proizvodi).

  5. Takva organizacija pru?a optimalno kori?tenje informacija u logisti?kom programu za maksimalno kori?tenje skladi?ta.

  ELEMENTI SISTEMA OZNA?AVANJA:
 • Globalna trgova?ka identifikacijska brojka (GTIN)
 • serijski kod kontejnera (SSCC)
 • Globalni lokacijski broj (GLN).

  Koja oprema je najbolja za ozna?avanje proizvoda?

  Dr?ite uredno skladi?te, omogu?ite pra?enje!

  KLJU?NI PRINCIPI SLJEDIVOSTI SU:
 • identifikacija proizvoda i logisti?kih jedinica
 • bilje?enje uzastopnih veza izme?u proizvodnih serija i logisti?kih jedinica
 • bilje?enje podataka za sljedivost u cijelom lancu opskrbe,
 • osiguravanje svih potrebnih informacija za pra?enje za sljede?eg partnera (komunikacija).

  Stoga mo?emo re?i da je za pra?enje i uvo?enje sljedivosti neophodno:
 • procijeniti trenutnu situaciju te pomo?i u izradi plana poslovanja,
 • omogu?iti kontakt s poslovnim partnerima tvrtke,
 • analiza raskoraka izme?u teku?eg i ?eljenog stanja.

  Proizvodi moraju biti ozna?en s bar kodova da bi se mogli slijediti. Bar kodovi predstavljaju serijske brojeve proizvoda, te ?e vam pomo?i da saznate gdje svaki proizvod ide i kako je putovao. Me?utim, stvarnost potonje re?enice je sljede?a: sve dok to nisu rekli/zahtjevali trgovci, proizvo?a?i se nisu prilagodili, i nisu to uzeli u obzir.

  Na slici iznad mo?ete vidjeti kako ozna?iti, da bi se osigurala sljedivost
  Izvor: GS-1

  Tek od kad su proizvo?a?i shvatili da se najbolje dr?ati GS1 standarda, proces te?e glatko, ?to rezultira lak?im poslovanjem. Najprije je potrebno dovr?iti proces nadogradnje informacijskog sustava, ?to mo?e osigurati jednostavanu sljedivosti u svim fazama izrade proizvoda. Za kvalitetno ozna?avanje proizvoda treba je uporabiti prave barkod simbologije. Ovi procesi moraju imati vezu izme?u ulaza i izlaza. Interni procesi; u masi proizvoda, ne mo?emo to?no znati odakle je do?ao konkretan proizvod.

  Gornja slika je ilustracija opsega sustava sljedivosti, a ni?e sljedivost prema gore i dolje.
  Izvor: GS1

  Sljedivost prema gore zna?i slije?enje unazad u lancu, pra?enja dolje je slije?enje prema naprijed u lancu.

  Izvor: GS1

  Za?to treba SLJEDITI proizvode?
  Razlozi za kori?tenje sljedivosti:
 • potreba za sigurnom hranom i zdravim na?inom ?ivota
 • unato? visokoj kvaliteti u opskrbnom lancu se pojavljuju neprikladni proizvodi
 • omogu?uje tvrtki ograni?en opoziv s tr?i?ta,
 • potreba za zajedni?ka rje?enja na jedinstvenom europskom tr?i?tu
  odredbama Uredbe EU 178/2002.

  Zaklju?ak: ure?eno i kompjutorizirano skladi?te u kojem mo?ete pratiti proizvod, biti ?e dobro organizirano ako se odlu?ite na sveobuhvatna rje?enja za skladi?tenje, RF skladi?te, primanje i izdavanje robe i inventura robe, naru?ivanje na terenu itd.

  Sa?etak i sljedivost HACCP
  Pojam sljedivosti (engl. traceability) javlja se kao va?an element u proizvodnji hrane, a povezuje se sa identificiranjem proizvoda, pra?enjem porijekla materijala i sirovina, te povijesnim pra?enjem procesa proizvodnje, prerade, distribucije i prodaje. Sustavi sljedivosti postaju neizostavni dijelovi mehanizama za upravljanje sigurno??u i kvalitetom hrane. U radu je prikazana studija slu?aja dizajniranja jednog modela sljedivosti za konkretno poduze?e koje se bavi proizvodnjom prehrambenih proizvoda. U okviru studije slu?aja razvijen je model kojim su obuhva?eni parametri pra?enja proizvoda du? ?itavog lanca, te izme?u razli?itih partnera. Kako bi se utvrdilo u kojoj mjeri hrvatska prehrambena poduze?a primjenjuju koncept sljedivosti provedeno je empirijsko anketno istra?ivanje, koje je pokazalo da je postojanje sustava sljedivosti element koji utje?e na sudjelovanje na tr?i?tu Europske unije.

  Klju?ne rije?i
  Sljedivost, kvaliteta, logi?ko modeliranje, inteligentni sustavi
  Printeri naljepnica i kartica te repromaterial - video prezentacije

  Bar kod skeneri - video prezentacije

  Ru?ni bar kod terminali - video prezentacije

  Servis opreme za bar kod - video prezentacije

  Sistemska rje?enja - video prezentacije

  Video opreme za bar kod i RFID

  ?to je RFID (Radio Frequency Identification) i kako radi

  ?to je sljedivost?

  HACCP i sljedivost

  Dvodimenzionalni QR kod

  Opti?ko prepoznavanje znakova (OCR)

  ?to je bar kod?

  
  na vrh 

  nazaj

 •     MOBOS ZA KOORDINIRANO DJELOVANJE ODJELJKA NABAVKE, PROIZVODNJE I PRODAJE. Cjelovito rje?enje MOBOS koordinira >>