translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  početna

  nazad

  printaj

  zemljovid stranice

  e-mail
domov
MOBOS ZA KOORDINIRANO DJELOVANJE ODJELJKA NABAVKE, PROIZVODNJE I PRODAJE. Cjelovito rje?enje MOBOS koordinira >>
rješenja . trgovina

informatizacija logistike

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-mail: leoss@leoss.eu

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-mail: leoss@leoss.si


MOBOS PRIKUPLJANJE NARUD?BI I POSPJE?IVANJE PRODAJE
MOBOS PRIKUPLJANJE NARUD?BI I POSPJE?IVANJE PRODAJE Kako postati br?i od konkurencije, prilagodljiviji, inovativniji ? naprosto bolji? Uz na?e rje?enje za terensko prikupljanje narud?bi i pospje?ivanje prodaje. Cilj rje?enja MOBOS >>

Više o rješenju


  na vrh 

  nazaj

INVENTURA OSNOVNIH SREDSTAVA
INVENTURA OSNOVNIH SREDSTAVA To?na inventura osnovnih sredstava jedan je od preduvjeta dobrog poslovanja i bri?nog gospodarenja. Brza inventura koja je ?e Va?e redovite aktivnosti svesti na najmanju mogu?u mjeru tako?er. LEOSS sustav za inventuru osnovnih sredstava omogu?uje Vam ostvarenje oba >>

Više o rješenju


  na vrh 

  nazaj

MOBOS SKLADI?TE
MOBOS SKLADI?TE Mora li Va?a roba biti u pravom ?asu na pravom mjestu i to bez gre?aka? Uz na?e rje?enje za skladi?te to ?e i biti tako. Sistem za vo?enje skladi?ta omogu?uje u?inkovito i to?no upravljanje robama, koje se gibaju >>

Više o rješenju


  na vrh 

  nazaj

TISKANJE NALJEPNICA PO ZAHTJEVIMA VA?E APLIKACIJE
TISKANJE NALJEPNICA PO ZAHTJEVIMA VA?E APLIKACIJE U procesu ozna?avanja i identificiranja je vrlo zna?ajno, da u najve?oj mogu?oj mjeri izbjegnemo ljudske pogre?ke, koje su ?este kod ru?nog unosa podataka. To zna?i, da moramo omogu?iti ?to bolji automatski sustav rada. To nam omogu?ava tehnologija bar >>

Više o rješenju


  na vrh 

  nazaj

MOBOS TERENSKA PRODAJA
MOBOS TERENSKA PRODAJA Svojoj terenskoj ekipi omogu?ite bolju prodaju uz na?e rje?enje za terensku prodaju. Centralizirano vo?enje, optimizacija prodajnih procesa, unos podataka u informacijski sistem na mjestu nastanka dokumenta i >>

Više o rješenju


  na vrh 

  nazaj

TERENSKO SERVISIRANJE
TERENSKO SERVISIRANJE Odgovorni ste za servisiranje na terenu? Pri tom ?esto zamjenjujete neispravan dio i zapisujete serijski broj rezervnog na list papira? Dogodi li vam se ikad da je u uredu te?ko pro?itati serijski broj ili dolazi do nekih drugih neugodnosti? Ovo mo?ete izbije?i rje?enjem >>

Više o rješenju


  na vrh 

  nazaj

INVENTURA ROBE
INVENTURA ROBE To?na inventura jedan je od osnovnih preduvjeta dobrog poslovanja. Brza inventura koja je ?e redovne prodajne aktivnosti svesti na najmanju mogu?u mjeru tako?er. LEOSS sustav za inventuru omogu?uje ostvarjenje oba uvjeta. Bilo da se radi o inventuri robe u skladi?tu, poslovnici ili >>

Više o rješenju


  na vrh 

  nazaj

MOBOS Lite
MOBOS Lite je cjelovito rje?enje za jednostavno skladi?no poslovanje. Radi se o, za korisnika, prijatnom i jednostavnom sustavu za pomo? pri radu u skladi?tima, i djeluje u vezi sa va?im poslovno-informacijskim sustavom. Zbog ?ega MOBOS Lite? Osnovni cilj svake tvrtke je optimalno poslovanje. Upravljanje >>

Više o rješenju


  na vrh 

  nazaj

REGAL
REGAL Regal je korisniku prijazno i jednostavno rje?enje za pomo? pri radu u skladi?tu, koji djeluje u povezanosti s Va?im poslovno-informati?kim sustavom. Omogu?uje brzo i jednostavno rukovanje materijalima u skladi?tu, zaprimanje i izdavanje robe te inventuru. Za sve one koji trebaju >>

Više o rješenju


  na vrh 

  nazaj

MOBOS
MOBOS Optimalno upravljanje informacijskim tokovima s protokom robe, danas nije vi?e od klju?nog zna?enja samo za proizvodne, logisti?ke i trgova?ke tvrtke, ve? predstavlja izazov i za sve ve?i broj i drugih tvrtki iz podru?ja kao ?to su: gra?evinska industrija, zdravstvo i ostala javna uprava. Svim nabrojanim >>

Više o rješenju


  na vrh 

  nazaj

BRZA AMBULANTNA PRODAJA
BRZA AMBULANTNA PRODAJA Biti ?to bli?e kupcu jedan je od faktora uspjeha u uvjetima dinami?nog i kompetitivnog tr?i?ta. LEOSS sustav za podr?ku ambulantne prodaje omogu?uje Vam stalnu prisutnost na terenu uz maksimalnu kontrolu i pra?enje ostvarenog prometa robe. Pouzdani [URL >>

Više o rješenju


  na vrh 

  nazaj

RF SKLADI?TE
RF SKLADI?TE LEOSS sustav za pra?enje i upravljanje radom skladi?ta omogu?ava efikasno i to?no rukovanje robom koja prolazi kroz skladi?te. Cjelokupni proces od prijema robe od dobavlja?a, odlaganja u skladi?te, odr?avanja skladi?ta te isporuke robe kupcima prati se u realnom vremenu be?i?nim RF >>

Više o rješenju


  na vrh 

  nazaj

ELEKTRONSKI PRIKAZ CIJENA ARTIKALA
ELEKTRONSKI PRIKAZ CIJENA ARTIKALA Pove?evati opseg prodaje je stalni zadatak svakog trgova?kog poduze?a. Samo kako to posti?i? Jedna od mogu?nosti, kojom si osiguramo korak pred konkurencijom, je uvo?enje sistema elektronskoga prikazivanja cijena artikala na policama u >>

Više o rješenju


  na vrh 

  nazaj

PROGRAMSKA RJE?ENJA PO MJERI
PROGRAMSKA RJE?ENJA PO MJERI Poslovna sredina je sve vi?e kompleksna. Prije svega slo?enost i upravljanje poslovnim procesima primoravaju nas u unajmljivanje privremenog dodatnog osoblja. Budu?i da je to veoma skupo, dodatni rad se radije premje?ta na osobe, koje posljedi?no dio svojeg vremena prosvje?uju >>

Više o rješenju


  na vrh 

  nazaj

NARU?IVANJE NA TERENU
NARU?IVANJE NA TERENU Pribli?iti se kupcu i biti prvi jedan je od faktora uspjeha na dinami?nom tr?i?tu. LEOSS sustav za naru?ivanje na terenu omogu?uje vam stalni kontakt s kupcima te pra?enje i ispunjavanju njihovih potreba. Pouzdani [URL LINK="http://www.leoss.eu/index.php?lng=hr&vie=list&var1=32" >>

Više o rješenju


  na vrh 

  nazaj

TISKANJE KARTICA
TISKANJE KARTICA Kada trebate profesionalno dizajnirane kartice u boji s jasnim, o?trim ispisom, bar kodom, RF-ID i fotografijom, tiskane na Zebra pisa?ima, na Zebrinom repromaterijalu, uz programsku opremu Cardfive i LEOSS fleksibilna rje?enja najbolji su izbor. Od ideje do tiska .... Imamo: kartice >>

Više o rješenju


  na vrh 

  nazaj


    IZNIMNO ROBUSNI. SASVIM POUZDANI. EKSTREMNO BRZI. Industrijski printeri Zebra Xi namjenjeni su najzahtjevnijim >>