translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  početna

  nazad

  printaj

  zemljovid stranice

  e-mail
domov
AKTUALNI SPISAK RABLJENE OPREME ZA BAR KOD Mnogobrojna poduze?a dobro su svijesna prednosti, koje donosi tehnologija >>
proizvodi .

informatizacija logistike

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-mail: leoss@leoss.eu

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-mail: leoss@leoss.si


Socket CF RFID Reader Scan Card 6 Series
Socket CF RFID Reader Scan Card 6 Series

Proizvod ujedinjuje ?ita? koji prepozna sve naj?e??e oblike bar kodova sa ?ita?em za beskontaktnu elektronsku identifikaciju i programiranje ?esto kori?tenih podataka u RFID tagu (naljepnice, etikete, razglednice) u karakteristi?nom podru?ju frekvencije 13.56 MHz.

Socket CF RFID Reader Card 6 Series je ?ita? koji ne treba dodatno napajanje. Stavite CF u utor za PDA ili mobilni terminal i on postaje ru?no ra?unalo - terminal, koje bez problema snima i obra?uje podatke u obliku pametnih naljepnica i bar kodova. Domet RFID signala je 5,1 cm, a udaljenost ovisi o kapacitetu oda?ilja?a u tagu. U ?loop? na?inu otkriva podatke o nekoliko predajnika istodobno te ih ispravno razvrsta. RFID ?ita?i osiguravaju siguran prijenos podataka uslijed ljudske eliminacije pogre?aka pri unosu podataka. SocketScan ima softwer koji omogu?uje emulaciju tipkovnice i ?alje dekodirane podatke na bilo koju aplikaciju MS Windowsa u obliku prividnog potiskivanja na tipke. Postoje tri verzije, koje se razlikuju u kvaliteti i brzini ?itanja bar kodova i obradi podataka.


SocketScan

Prednosti SocketScan softwera:
 • dekodiran zapis u pametnim naljepnicama i pro?itan zapis bar koda prepozna kao ru?no unijetu aplikaciju u bilo kojem programu MS Windows,
 • emulacija tipkovnice, da se izbjegne daljnji ru?ni unos, i za odre?ene naredbe mo?ete dodati bar kodove i pred-nastavke,
 • Simbology Selector automatski izbaci aplikaciju od 19 simbologija barkodova,
 • funkcija Scan Demo va?em ru?nom ra?unalu preda simbologiju, duljinu i podatke sadr?ane u bar kodu.


  Socket CF RFID Reader Scan Card 6 Series

  Tehni?ki podaci

  Doma?a strana dobavlja?a

  Podru?ja uporabe:
 • proizvodnja
 • logistika
 • trgovina
 • zdravstvo
 • ?kolstvo
 • kultura
 • turizam
 • transport
 • vlada i javna uprava

  Podr?ka

  Postanite zadovoljna stranka, ili telefonom (01) 20 15 500. Za sve proizvode iz na?eg kataloga pru?amo potpunu podr?ku i pomo? kao i vlastite servisne usluge.


  Socket CF RFID Reader Scan Card 6 Series
 • 
  na vrh 

  nazaj


      ZEBRA PISA?I ZA ISPIS RA?UNA I TISAK NALJEPNICA S MOBILNOG TELEFONA: najve?i proizvo?a? [URL >>