translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  početna

  nazad

  printaj

  zemljovid stranice

  e-mail
domov
MOBOS RJE?ENJA PO MJERI - ?elite pobolj?ati poslovanje svojega poduze?a? POBOLJ?AJTE - SMANJITE - OMOGU?ITE - >>
dobavljači

informatizacija logistike

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-mail: leoss@leoss.eu

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-mail: leoss@leoss.si


ZEBRA
http://www.zebra.com/

Zebra Technologies Corporation prete?a je u ozna?avanju bar kodom, 2D kodom i RFID, te omogu?uje inovativna i pouzdana rje?enja za etiketiranje i tiskanje razli?itim tvrtkama u preko 100 zemalja. Na njih se oslanja vi?e od 90 % tvrtki s Fortunove liste 500 najuspje?nijih, koje trebaju opremu za ozna?avanje. Glavni razlog 35 godina poslovanja tvrtke su inovativna rje?enja te proizvodi. Otporni, robusni i pouzdani.

Mi imamo najvi?i partnerski status Zebra PremierPartner u Sloveniji

Tvrtke koje se oslanjaju na Zebru, u usporedbi sa svojim konkurentima dobivaju na efikasnosti, produktivnosti, kvaliteti, sigurnosti, ni?im tro?kovima i boljoj podr?ci kupcima, te im Zebra poma?e u svim situacijama u okviru programa PartnersFirst?. Ona tako?er poma?e u integriranju tehnologija bar koda i RFID u poslovanje i aktivnosti svojih klijenata.

Svi stolni pisa?i etiketa Zebra odgovaraju zahtjevima "Energy Star" programa

Zebra Corporation je u svijetu ve? prodala vi?e od pet milijuna pisa?a, koja uklju?uje printere usmjerene na mobilne aplikacije, kao i one za ispis kartica te za pametne oznake (RFID). Pored tiska?a kao jednne od tra?enih roba, tu je i oprema za njihov dizajn i tisak ZebraDesigner, te repromaterijal, uz odli?nu korisni?ku podr?ku (ZebraCare).

Zebrina ponuda uklju?uje profesionalne pisa?e, naljepnice i ID kartice, dodatke za pisa?e i pribora te iznimno kvalitetan repromaterijal. Neki pisa?i dopu?taju i enkodiranje RFID, ali i izmjenu bar kodova, teksta, grafike, fotografije itd. tako?er u podru?jima kao ?to su minijaturni integrirani sklopovi.

Obzirom na broj grafi?kih tehnika i ?iroku paletu svih vrsta i veli?ina Zebrinih pisa?a za o?ekivati je da je mogu?e prona?i pravo rje?enje za optimizaciju u svakoj fazi poslovanja. Kada su u pitanju rje?enja za tisak, Zebra je daleko prije od svih.

Katalog

Podr?ka

Vezani proizvodi

  na vrh 

  nazaj

HONEYWELL
http://www.honeywellaidc.com/en-GB/Pages/default.aspx

Honeywell International, sa sjedi?tem u ameri?koj saveznoj dr?avi New Jersey i s 36 milijarda ameri?kih dolara godi?njeg prometa, igra vode?u ulogu na globalnom tr?i?tu tehnologije. Njegova proizvodnja tehnolo?ki sofisticiranih proizvoda i usluga direktno je usmjerena ispunjenju korisnikovih ?elja. Honeywell je tako?er jedan od glavnih igra?a automobilske, zrakoplovne i svemirske industrije, kontrole pristupa, a sa svojim proizvodima je u gotovo svakoj ku?i brinu?i za osnovne potrebe ku?anstva, na primjer, grijanje.

Na podru?je naprednih tehnologija za prikupljanje i obradu podataka u?li su 2007 kupnjom Hand Held Products (HHP + Welch Allyn Data Collection). 2008 sledio je Metrologic, a po?etkom 2012 preuzemom EMS-ja, vlasnika LXE te zavr?ilo preuzemom Intermeca. Time je Honeywell u?inio vrlo va?an korak za dopunu ponude proizvoda i usluga RFID rje?enjima te rje?enjima za ozna?avanje (printeri etiketa).Preuzemi su strate?ka odluka, jer se Metrologic zadnjih godina smatra tvrtkom s najboljim rje?enjima u podru?ju POS ?ita?a, a Intermec poseduje najvi?e RFID patenta, kao i printere etiketa, ?to je zna?ajna konkurentska prednost u odnosu na ostale bez asortimana printera. Honeywell je ve? desetlje?ima sinonim za kvalitetu, ru?ni terminal Dolphin je jedan od legendarnih mobilnih terminala, koji pri?aju pri?e o uspjehu globalnih logisti?kih poduze?a: UPS, DHL, TNT, FED-EX, kao i tvrtka Intereuropa d.d.

LEOSS je Honeywell H1 Partner u Sloveniji

Na temelju vi?egodi?njeg iskustva i suradnje u podru?ju bar koda i RFID tehnologije, Honeywell je LEOSS-u dodijelio presti?ni partnerski status; LEOSS je i formalno "Honeywell H1 Partner". Prednosti ovog statusa nisu samo u kra?e vrijeme isporuke, najni?i tro?ak opreme za bar kod, maksimalna podr?ka od strane dobavlja?a LEOSS-u, nego je to i niz obveza prema klijentima. Tako osiguravamo visok standard razine usluge, podr?ku, savjetovanje, prije, tijekom i nakon kupnje, poma?emo i brinemo za brzu integraciju Honeywell opreme u poslovanje klijenta (optimizacija radnih procesa).

Prona?ite katalog proizvoda Honeywell (AIDC Division)

IT paketna rje?enja na terminalima prona?ite na linku www.mleoss.com

Podr?ka


Vezani proizvodi

  na vrh 

  nazaj

EURO PLUS
http://www.europlus.si/?uid=00019

LEOSS Adria-Kod d.o.o. tijekom godina iskustva s paketom programa NiceLabel dosegao je najvi?i partnerski status (NiceLabel Platinum Partner). Kako bi korisnicima osigurali maksimalnu podr?ku, spremamo na?e iskustvo u baze znanja sa ?irokim opsegom obilje?avanja i automatske identifikacije, te be?i?ne pokrivenosti podacima. Dokaz su mnogi zadovoljni kupaci, s mnogim slu?ajevima dobre prakse o uspje?nom kori?tenju barkodova i RFID.


Prijenos Va?e testne verzije (30-dana)

Prilo?eni softver za tiskanje naljepnica NiceLabel jedno je od priznatih rje?enja za oblikovanje i ispis bar kodova, 2D kodova i pametnih oznaka (RFID). Odlikuje se kombinacijom profesionalnih performansi i jednostavnosti upotrebe, koji su u dana?njem svijetu jedni od klju?nih parametara kada se radi o dono?enju odluka u odabiru programa. Dokaz je tre?e uzastopno svrstavanje na vrh svjetske ljestvice programskih rje?enja ove vrste u nezavisnoj studiji TopTenReviews (www.toptenreviews.com). Tako je NiceLabel prepoznat ?irom svijeta!

Katalog

Podr?ka

Pritisni na razli?ite potrebe

Vezani proizvodi

  na vrh 

  nazaj

DENSO
http://www.ttid-systems.com/en/home/Japanska tvrtka Denso, va?na je karika Toyota Corporation, proizvodi i prodaje visokokvalitetna mobilna ru?na ra?unala i bar-kod skenere, koji krasi brzo i to?no uzimanje podataka, niska potro?nja energije, napredni mehanizmi ?itanja bar kodova (laserski ?ita?, kamera), visok stupanj otpornosti na vanjske ?imbenike (hladno?a, voda, toplina, pad), ergonomija, itd.

Denso posljednjih godina razvoj novih modela temelji na operacijskom sustavu MS Windows, kao ?to je to slu?aj kod konkurenata, ali i dalje nastaviti raditi neke modele na BHT podlozi, koja je sli?na DOS-u. U stvari me?u BHT-terminalima nalaze se najpouzdaniji proizvodi, koje je itko ikada napravio. Denso je lider u razvoju konceptualne simbologije QR 2D kodova.

Denso pru?a vrhunska mobilna rje?enja s automatskim prihvatom podataka te je jedini proizvo?a? opreme iz podru?ja automatske identifikacije, koja se pojavljuje kao sponzor u formuli jedan (Toyota Team), gdje je sudionik u u?inkovitom upravljanju logisti?kim lancem koja koriste i ostale mom?adi.

Katalog

SupportVezani proizvodi

  na vrh 

  nazaj

MOTOROLA
http://www.motorola.com/business

Automatska identifikacija i mobilno prikupljanje podataka na najvi?oj razini - pomo?u izuzetno robusnih ru?nih ra?unala, bar kod ?ita?a, RFID opreme i pribora (uspostavljanje be?i?ne mre?e) tvrtke Motorola. Robusnost ru?nih ra?unala, koje proizvodi Motorola spadaju me?u vode?e u svijetu, ?to pokazuje i njihov tr?i?ni udio, sigurnost proizvoda i njihova izdr?ljivost, pogotovo kada je u pitanju utjecaj okoline na njih.

Do 2007 je priznata i pouzdana napredna tehnologija pakirana u ure?aj poznat kao Symbol. Symbol prepoznala Motorola, kada je uo?ila dobro poslovanje poduze?a te tvrtke pa se krajem 2006 odlu?ila za ulaganja i preuzimanje.


Mi smo postigli Motorola Authorized Reseller Partner status

Katalog

Podr?ka

Vezani proizvodi

  na vrh 

  nazaj

MICROSCAN
http://www.microscan.com

Barkod ?ita?i Microscan pripadaju samom vrhu specijaliziranih proizvoda namjenjeni zahtjevnim uvjetima pri ?itanju podataka za automobilsku i zrakoplovnu industriju, proizvodnju za vojne svrhe, te logistiku i transport, kao i u drugim industrijama. Specijalizirana identifikacija, omogu?ava ekstremno visoku kvalitete i brine za osiguranje sljedivost u automatizaciji proizvodnje, tako ?to ?e dosljedno identificirati svaki bar kod, koji te?e kroz proizvodne linije (?ak i pri visokim brzinama). Microscanove ?ita?e dijelimo na industrijske, OEM i one za 2D kod. Zbog visoke specijalizacije i robusnosti pogodni su za kori?tenje u vrlo zahtjevnim uvjetima koje predstavlja industrijsko okru?enje.

S ?ita?i priznatog svjetskog proizvo?a?a Microscan koriste se u mnogim mjestima ?irom svijeta kako bi se osigurala sljedivost, automatizacija poslovanja itd. Microscan je prisutan u proizvodnim linijama za automobilsku industriju. Me?u njihovim najtra?enijim proizvodima su oni iz serije Quadrus, MS-9, QX-830 i MS-890.

Katalog

E-Learning: Pogledajte video prezentacije

Podr?ka

Vezani proizvodi

  na vrh 

  nazaj

CIPHERLAB
http://www.cipherlab.co.uk/

Prijenosni terminali za prikupljanje podataka, bar-kod skeneri, dekoderi, ru?ni skeneri, terminali, zidni terminali ... Tajvansko poduze?e CipherLab, koji se ubraja me?u najve?e dobavlja?e ?ita?kih modula drugim priznatim proizvo?a?ima (PSC, Metrologic, Symbol itd.) ja?a svoje redove te je sve va?nije i na tr?i?tu EU, ?to pokazuje i nedavni posjet sjedi?tu na?e tvrtke.

Katalog

Podr?ka

Vezani proizvodi

  na vrh 

  nazaj

DATAMAX O'NEIL
http://www.datamax-oneil.com/do/com/en-us/home/printers-software/portable-printers

Datamax O'Neil jedna od vode?ih svjetskih tvrtki kada je rije? o proizvodnji mobilnih pisa?a u vezi s aplikacijama, gdje trebamo mobilni prijenos podataka i ispis ra?una na udaljenom mjestu. Extechovi pisa?i imaju dokazane kvalitete, ?to dokazuju gotovo 20-godi?njom tradicijom i velik broj zadovoljnih korisnika. Novima modelima, kao ?to je Andes3, Datamax O'Neil ulazi na podru?je ispisa naljepnica, gdje o?ekuje odgovaraju?e rezultate.

Katalog

Podr?ka

Vezani proizvodi

  na vrh 

  nazaj

OPTICON SENSORS
http://www.opticon.com/

Japanski proizvo?a? Opticon dokazuje da je kvalitetu mogu?e dobiti ?ak i po dobroj cijeni. Zajedni?ka nit djelovanja je proizvodnja kvalitetnih OEM ?ita?kih modula ("scan engine") koji su namjenjeni ugradnji u ure?aje drugih proizvo?a?a (prodajni automati, info terminali, skeneri, ru?nia ra?unala i terminali). ?ita?ki doseg nekih od modula dose?e ?ak i do bar kodova na udaljenosti od 7 metara. Velike koli?ine tih modula dnevno se dobivljaju do proizvo?a?a u Kini i Tajvanu, a neke od njih zavr?avaju u Japanu (Casio). Opticonova ponuda uglavnom se sastoji od ra?unala i ru?ni ?ita?i na temelju bar kod tehnologije, a neki od ure?aja podr?avaju i RFID tehnologiju. Njihovi ?ita?i nisu samo ru?ni i ?i?ni, nego i be?i?ni ili fiksni. Kod be?i?nih ?ita?a treba spomenuti i Bluetooth be?i?nu tehnologiju - ZigBee be?i?ni komunikacijski protokol (802.11 b/g). Opticon: jo? uvijek u razvoju novih ideja!

Katalog

Vezani proizvodi

  na vrh 

  nazaj

CUSTOM
http://www.custom.it/

U Custom-u su specijalizirali proizvodnju manjih, efikasnih pisa?a, POS-blagajni s ekranom, osjetljivim na dodir, POS pisa?i, minijaturni OEM pisa?i, pisa?i za kori?tenje u kioscima , casino igra?nicama ... Custom iz Italije nudi mobilnost za nisku cijenu.

Katalog

Video

Vezani proizvodi

  na vrh 

  nazaj

NORDICID
http://www.nordicid.com/

Razvoj i proizvodnja mobilnih ru?nih terminala za automatsko prikupljanje podataka s u?inkovit pred i post-prodajnom podr?kom. Proizvodi su za ovo podru?je neobi?nih kreativnih oblika i boja.

S motom "U rukama korisnika u svim zemljama svijeta", ispunjavaju svoje prvotno poslanje i opravdavaju visoke tro?kove istra?ivanja i razvoja u pro?losti.

Katalog

Vezani proizvodi

  na vrh 

  nazaj

SOCKET MOBILE
http://www.socketmobile.com/

S dodacima za povezivanje ameri?kog proizvo?a?a Socket Mobile ?irimo mogu?nosti uporabe ru?nih ra?unala i dlanovnika. Dodaci omogu?uju korisnicima da se u bilo koje vrijeme i bilo odakle pove?u s ?eljenom ra?unalnom mre?om. Podupiru brzo i to?no prikupljanje podataka, maleni su, lagani i s niskom potro?njom energije. Socket se rukovodi na?elom: kombiniramo maleno i u?inkovito.

Katalog

Podr?ka

Vezani proizvodi

  na vrh 

  nazaj

NFIVE
http://www.nfive.com

Kvalitetna programska oprema za tiskanje kartica (slike, opisni podaci, crti?ni i 2D bar kodovi, magnetni zapisi itd.) dizajniranih za kontrolu pristupa, registracije radnog vremena, posjeta stranki itd.

U Nfive su postavili sebi cilj da budu odli?ni u podru?ju jednostavnog softwarea za automatsku identifikaciju.

Katalog

Podr?ka

Vezani proizvodi

  na vrh 

  nazaj


    PROFESIONALNO OZNA?AVANJE BAR-KODOM I RFID. Jednostavna integracija u bilo koji ERP (XML potpora), kakav god tip >>