translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  početna

  nazad

  printaj

  zemljovid stranice

  e-mail
domov
MOBOS SKLADI?TE - Mora li Va?a roba biti u pravom ?asu na pravom mjestu i to bez gre?aka? Uz na?e rje?enje >>
rješenja . mobilni terminali

informatizacija logistike

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-mail: leoss@leoss.eu

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-mail: leoss@leoss.si


MOBOS SKLADI?TE
MOBOS SKLADI?TE
Mora li Va?a roba biti u pravom ?asu na pravom mjestu i to bez gre?aka? Uz na?e rje?enje za skladi?te to ?e i biti tako.Sistem za vo?enje skladi?ta omogu?uje u?inkovito i to?no upravljanje robama, koje se gibaju u procesu. Cjelovit postupak od prijema, odlaganja, odr?avanja skladi?ta te izdavanja roba kupcima se doga?a u realnom vremenu s ru?nm terminalima i odgovaraju?om ra?unalnom potporom. Za ozna?evanje roba na ulazu dobavljamo svu potrebnu programsku (NiceLabel) i strojnu opremu (npr. industrijske tiska?e naljepnica). U ponudi su tri paketa (STANDARD, NAPREDNO i PO MJERI) ?iji sadr?aj navodimo u nastavku.STANDARD PAKET MOBOS SKLADI?TE sadr?i:
 • Izdavanje i primitak roba
 • me?uskladi?ni prijenos
 • komisioniranje
 • potpora sljedljivosti roba
 • inventura
 • tiskanje dokumenata i potvrda
 • izmjena podataka sa tekstovnim datotekama
 • tiskanje etiketa (osnovno)  NAPREDNO PAKET MOBOS SKLADI?TE sadr?i standardnu verziju i dodatne funkcionalnosti:
 • lokacijski vo?eno skladi?te
 • uvid u stanje skladi?ta prema proizvodima
 • prijenos izme?u lokacija
 • priprema optimalnih puteva za izdavanje
 • pravovremeno izdavanje iz skladi?ta (FIFO, FEFO)
 • mogu?nost izdavanja ra?una i blagajni?kog prijema
 • jednostavna proizvodnja
 • prijenos podataka (be?i?na mre?a, kabel ili podstavak)
 • priprema po predlo?ku (komision) te rad sa ?ar?ama i rokom uporabe
 • cijenovna politika prilago?ena informacijskom sustavu

  PO MJERI PAKET MOBOS SKLADI?TE potpuno je rje?enje po mjeri za Va?e poslovanje i sadr?i standardnu ili naprednu verziju te funkcionalnosti:
 • prijedlog raspodjele roba u skladi?tu
 • analiza postoje?ih procesa i prijedlog rje?enja
 • tiskanje etiketa prema zahtjevima korisnika

  MOBOS SKLADI?TE je rje?enje za sve, koji ?ele pospje?iti i pojednostaviti rad u skladi?tu te izbje?i gre?ke. Rje?enje MOBOS je povezivo s Va?im informacijskim sistemom. Upitajte na ili telefonom (01) 20 15 500. Za sve proizvode i rje?enja iz na?eg kataloga pru?amo potpunu podr?ku i pomo? kao i vlastite servisne usluge.

  Letak u PDF za lak?i tisak.
  Dodatne informacije na MOBOS stranici www.mleoss.com.  RJE?ENJE ZA SKLADI?TE ? MOGU?NOSTI:
 • IZDAVANJE ROBA - Izdavanje roba s po?tivanjem sljedljivosti (komadno, ?ar?a, serijski broj, rok uporabe)
 • PRIJEM ROBA - Prijem roba s po?tivanjem sljedljivosti (komadno, ?ar?a, serijski broj, rok uporabe)
 • INVENTURA - Bar code i RFID tehnologija drasti?no smanjuju trajanje inventure
 • ME?USKLADI?NI PRIJENOSI - Za bolju iskoristivost skladi?ta omogu?eni su prijenosi robe izme?u skladi?ta
 • KOMISIONIRANJE - Jednostavna priprava po?iljki na osnovi narud?be ili priprava po predlo?ku
 • SLJEDLJIVOST - Svojim klijentima omogu?ite br?u i pouzdaniju uslugu i ni?e operativne tro?kove u isto vrijeme
 • TISKANJE DOKUMENATA - Pravovremeno tiskanje dokumenata omogu?uje u?inkovitiji rad
 • DIJELJENJE PODATAKA - Automatska izmjena podataka izme?u MOBOS-a i IT sustava, elektronskih ure?aja te drugih programa
 • TISKANJE ETIKETA - Sustav omogu?uje spremanje i ponovnu uporabu predlo?aka i prije izra?enih etiketa
 • KOMUNIKACIJA - Pobolj?ana komunikacija osigurava br?i protok informacija izme?u poslovnih partnera  MOBOS SKLADI?TE dio je cjelovitog sistema MOBOS. On je na volju u razli?itim paketima, koje lako me?usobno kombiniramo. Tako mo?emo istovremeno na istom terminalu raditi s vi?e rje?enja, npr. TERENSKA PRODAJA, PRIKUPLJANJE NARUD?BI i SKLADI?TE.

  Povezivanje va?im informacijskim sustavom? Upotrebljen je SQL bazni sustav i podr?ani su svi suvremeni na?ini izmjene podataka (XML, Web service ... i TXT).
 • 
  na vrh 

  nazaj


      IZNIMNO ROBUSNI. SASVIM POUZDANI. EKSTREMNO BRZI. Industrijski printeri Zebra Xi namjenjeni su najzahtjevnijim >>