translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  početna

  nazad

  printaj

  zemljovid stranice

  e-mail
domov
MOBOS TERENSKA PRODAJA - Svojoj terenskoj ekipi omogu?ite bolju prodaju uz na?e rje?enje za ambulantnu prodaju / >>
rješenja . ozna?avanje

informatizacija logistike

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-mail: leoss@leoss.eu

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-mail: leoss@leoss.si


ELEKTRONSKI PRIKAZ CIJENA ARTIKALA
ELEKTRONSKI PRIKAZ CIJENA ARTIKALA

Pove?evati opseg prodaje je stalni zadatak svakog trgova?kog poduze?a. Samo kako to posti?i? Jedna od mogu?nosti, kojom si osiguramo korak pred konkurencijom, je uvo?enje sistema elektronskoga prikazivanja cijena artikala na policama u trgovini.

Promjena cijena je uvijek bila slo?en postupak, ali sada to vi?e nije tako... Uvo?enjem sistema elektronskoga prikaza cijena mo?emo u trenutku promjeniti cijene svih artikla na policama u trgovini. Promjenu izvedemo bez dodatnog rada, a prikazane cijene nadziremo u potpunosti. Postupak te?e centralizirano i automatizirano s naprednom tehnologijom, koja nam omogu?uje i posve nove tehnike marketinga, u kojem se cijene mogu promijeniti povremeno (kampanje, akcije, rasprodaje, dnevne/no?ne cijene, posebna "ad hoc" sni?enja ...).

CJELOKUPNO RJE?ENJE ELEKTRONSKI PRIKAZ CIJENA ARTIKALA
Za?to se odlu?iti za sistem prikazivanja cijena s elektronskim etiketama?

Elektronske vs. klasi?ne, tiskane etikete

Pogledajte djelovanje sistema, kliknite na ?play?

Prva ljekarna s elektronskim prikazivanjem cijena

Tko jo? ozna?ava pomo?u Pricer-ovog sistema?

Bro?ura Elektronsko ozna?avanje cijena Pricer (13,2 MB - otvaranje PDF-a mo?e potrajati do 24s - ovisno od brzine Va?e veze)

Primjeri pobolj?anja prodaje Va?ih proizvoda pomo?u uvo?enja ESL rije?enja

Naj?e??e se za rije?enje za elektronsko ozna?avanje cijena odlu?uju:
 • benzinski servisi s trgovinama
 • trgovine, koje rade non-stop
 • trgova?ki centri, veleprodaje i otkupni centri
 • prehrambene i specijalizirane trgovine
 • svi drugi trgovci koji znaju cijenu svog vremena i cijenu svojih gre?aka

  ELEKTRONSKO OZNA?ENI ARTIKLI >> NAPREDNA POBOLJ?ANA PRODAJA >> BOLJE INFORMACIJE >> VE?A PRODAJA


  Podru?ja uporabe:
 • proizvodnja
 • logistika
 • trgovina
 • zdravstvo
 • ?kolstvo
 • kultura
 • turizam
 • transport
 • vlada i javna uprava

  Postanite zadovoljna stranka, ili telefonom (01) 20 15 500. Za sve proizvode iz na?eg kataloga pru?amo potpunu podr?ku i pomo? kao i vlastite servisne usluge.
  Koje su prednosti sistema prikazivanja cijena s elektronskim etiketama?

 • centralizirano i automatizirano provo?enje cjenovne politike (za cijelu trgova?ku mre?u je mogu?e u pojedninim trgovinama prikazane cijene promjeniti s jednog mjesta)
 • otpada slo?eni rad, pri kojem lako do?e do gre?aka (ljepljenje etiketa, ponovno ozna?avanje i stalno provjeravanje cijena te ispisivanje)
 • mogu?nost izvo?enja posebnih ponuda u odre?enom unaprijed predvi?enom vremenskom intervalu (dan, tjedan, mjesec, sat), koji nam zbog brzine kojom te promjene izvedemo, otvara nove mogu?nosti poslovanja, a koje bez uporabe ove tehnologije nemamo (npr. uporaba dnevnih i no?nih cijena)
 • vremensko programiran uklju?enje/isklju?enje etiketa (?tednja energije)
 • elektronske etikete omogu?uju prikaz 7 razli?nih podataka u sistemu s 3 nivoa dostupa (cena, zaliha, posebna cijena, bodovi lojalnosti, rok uporabe, facing) a ako nekih artikala na policama uzmanjka, mo?emo na tom istom zaslonu vidjeti kada ?e biti dobavljeni i u kojem broju
 • uporabom jednostavnog daljinca (key ring) s pretprogramiranim tipkama, kojega npr. dodijelimo samo najboljim strankama (lojalnim kupcima), mogu?e je na elektronskim etiketama vidjeti vi?e (dostup do vi?e ekrana, gdje su npr. prikazane posebne cijene za te kupce)
 • ?to se ti?e dvosmjerne komunikacije izme?u etikete i ra?unala (ako se etiketa ne odazove, to Vam se javi) mogu?nosti za pogre?no prikazivanje podataka nema (svakoj etiketi na njenoj po?etnoj postavi dodjelimo artikl, za kojega ?e biti prikazani ?eljeni podaci)
 • ?irok izbor elektronskih etiketa, koje se me?usobno razlikuju po veli?ini, obliku i boji (na neke mo?emo na prostor pokraj ekrana priljepiti i naljepnicu s barkodom artikla ili drugim podacima), dodatno je mogu?e izraditi i el. etikete oblikovane isklju?ivo po Va?im ?eljama,
 • omogu?uje pridobivanje kriti?nih marketin?kih informacija za potporu poslovanju
 • u?inkovito i dugoro?no cjenovno povoljno rije?enje

  Natrag na po?etak
  Zanimljivo: usporedba elektronskih i klasi?nih tiskanih etiketa

  Trgovci bi trebali razmotriti mogu?nost uvo?enja sustava elektroni?ke oznake ili odr?avati sustav klasi?nih naljepnice. U potonjem slu?aju, to zahtijeva stalnu provjeru cijene. Kod promjene cijene, dakle, jo? uvijek je potrebno ispisati nove oznake na policama i zamijeniti ih ru?no, tako da imamo puno dodatnog rada i utro?ka vremena. Ako uvedete elektroni?ki prikaz cijena, instalirate elektronske oznake na polici jednom i onda mo?ete promijeniti cijenu brzo, pomo?u ra?unala Svi potrebni podaci putem be?i?ne infracrvene komunikacije prenesu se na svaku elektronsku etiketu. U tu svrhu mi u trgovini izgradimo odgovaraju?u komunikacijsku infrastrukturu koja je povezana s ra?unalom za kontrolu prikaza cijena.

  Bro?ura elektronskih etiketa iz serije Pricer Continuum

  Izvedba rje?enja je jednostavna, upravljanje njome u?inkovito. Pretprogramiranim postavkama mo?emo u trenutku promjeniti sve cijene ili cijene odre?enih artikala. Dodatno kupce upozoravate na posebnu ponudu (treptaju?i ekran, mijenjanje vi?e ekrana na izabranoj elektronskoj etiketi, treptaju?a LED lampica ...). Zbog ?irokog izbora razli?itih elektronskih prikaziva?a mogu?e je zadovoljiti ve?inu zahtjeva velikih trgovaca, posebno ?to se ti?e prikazivanja informacija o odre?enom artiklu na polici.  Natrag na po?etak  tko jo? ozna?ava pomo?u Pricer-ovog sistema?

  Naj?e??e se za rije?enje za elektronsko ozna?avanje cijena odlu?uju:
 • benzinski servisi s trgovinama
 • trgovine, koje rade non-stop
 • trgova?ki centri, veleprodaje i otkupni centri
 • prehrambene i specijalizirane trgovine
 • svi drugi trgovci koji znaju cijenu svog vremena i cijenu svojih gre?aka

  Pricer proizvodi strojnu i programsku opremu za napredna komunikacijska rije?enja s uporabom elektronskih zaslona i IR komunikacije. ?to se ti?e sistema elektronskega ozna?avanja -ESL (Electronic Shelf Label), koji upotrebljavaju ve?i trgova?ki lanci i benzinski servisi, kao ?to su: Coop, Spar, E. Leclerc, Carrefour, Macy's, Casino, Rewe Handelsgruppe, Cepsa, Costco, Edeka ? Pricer - reference poduze?a, ?ine oko 70% globalnog tr?i?ta elektronskog prikazivanja cijena. Va?na prednost je u tome, da se Pricer-ove elektronske etikete mogu smo?iti, jer su otporne na teku?ine. Tako im niti proliveno mlijeko ili jogurt ne smeta. Pricer je jedini proizvo?a? elektronskih etiketa za rad u fri?iderima.  LEOSS prenosi Pricer-evo znanje na hrvatsko i slovensko tr?i?te s namjenom ostvarenja boljih uvjeta poslovanja za trgovce (npr. sniziti tro?kove i smanjiti broj ljudskih gre?ki pri svakom mijenjanju cijena ili ozna?avanju posebnih ponuda).  Natrag na po?etak  Pobolj?ajte prodaju artikala u Va?im trgovinama

  JEDNOSTAVNIM, u?inkovitim potezom, koji si Va?a konkurencija ne mo?e priu?titi, mo?ete elektronskim prikazivanjem cijena izvoditi slijede?e aktivnosti (za lak?u predod?bu navodimo neke primjere):
 • iza 18. sati sni?enje cijena pekarskih proizvoda
 • iza 18.30 sati sni?enje cijena vo?a i povr?a
 • ?Happy hour? za korisnike Gillette Mach3 Turbo: cijena paketa britvica je subotom od 9 do 10 sati sni?ena za 33%
 • F1 Countdown s Toyotom Denso i motornim oljem Castrol, koji je 50% jeftinije svake nedjelje poslije utrke F1, onda, kad se Toyota Denso uvrsti na listu pobjednika, nova cijena vrijedi idu?ih 60 minuta. Odbrojavanje po?ne kad kroz cilj kao prvi pro?e jedan od Toyotinih voza?a.

  Povezite se i Vi, ali zapamtite ? cesta nije autopista. Na svim benziskim crpkama u dr?avi.. S nama, privla?enje kupaca Vam je osigurano. Mogu?nosti su prakti?no neograni?ene. Ovisno od Va?ih ideja.
  Natrag na po?etak


 • 
  na vrh 

  nazaj


      MOBOS RJE?ENJA PO MJERI - ?elite pobolj?ati poslovanje svojega poduze?a? POBOLJ?AJTE - SMANJITE - OMOGU?ITE - >>