translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  početna

  nazad

  printaj

  zemljovid stranice

  e-mail
domov
MOBOS TERENSKA PRODAJA - Svojoj terenskoj ekipi omogu?ite bolju prodaju uz na?e rje?enje za ambulantnu prodaju / >>
rješenja . identificiranje

informatizacija logistike

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-mail: leoss@leoss.eu

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-mail: leoss@leoss.si


MOBOS Lite
MOBOS Lite je cjelovito rje?enje za jednostavno skladi?no poslovanje. Radi se o, za korisnika, prijatnom i jednostavnom sustavu za pomo? pri radu u skladi?tima, i djeluje u vezi sa va?im poslovno-informacijskim sustavom.

Zbog ?ega MOBOS Lite? Osnovni cilj svake tvrtke je optimalno poslovanje. Upravljanje sa informacijama, koje trebamo u pravo vrijeme i koje moraju biti to?ne, je klju? do uspjeha. Dana?nji trendovi su zbog toga usmjereni ka kontroliranom kretanju robe, i to omogu?ava, sa bar kodom podr?ano, skladi?no poslovanje. Kombinacija odgovaraju?e programske opreme i ru?nih terminala (ru?nih ra?unala sa ugra?enim ?ita?em bar kode ili RFID) nam omogu?ava bolju organizaciju skladi?ta i pojednostavljeno upravljanje s njim.

MOBOS LiteFunkcionalnost:
 • priprema dokumenata (bez upu?ivanja partnera) za sve vrste izdavanja, dolazaka i prijenosa (tako?er i na radne naloge, ako se radi o proizvodnji)
 • inventar zaliha
 • utvr?ivanje podrijetla robe po serijskim brojevima
 • upotpunjavanje narud?be kupaca
 • priprema narud?benice dobavlja?ima
 • identificiranje robe sa bar kodom ili RFID

  MOBOS Lite je namijenjen svim korisnicima, koji ?ele pospje?iti i pojednostaviti rad sa materijalom u skladi?tu, a pri tom ne trebaju dodatne mogu?nosti, koje im nude ?ire verzije MOBOS-a. Dodatne informacije na MOBOS stranici www.mleoss.com.  Podru?ja uporabe:
 • proizvodnja
 • logistika
 • trgovina
 • zdravstvo
 • ?kolstvo
 • kultura
 • turizam
 • transport
 • vlada i javna uprava

  Kako poti?e rad sa ru?nim terminalima

  Mogu?a oprema

  MOBOS Lite nam omogu?ava, da:
 • usput unosimo podatke na stvarnoj lokaciji ,gdje se nalazi roba,
 • to?nije kontroliramo i usput primamo zalihe robe,
 • pomake u skladi?tu provodimo brzo i kontrolirano,
 • skratimo uzvratno vrijeme,
 • umanjimo broj pogre?aka,
 • eliminiramo zakasnjele ru?ne postupke kod utvr?ivanja podrijetla,
 • eliminiramo neadekvatno obilje?avanje robe i neadekvatnu dostavu kupcima,
 • pove?amo kvalitetu usluga,
 • umanjimo tro?kove.  Postanite zadovoljna stranka, ili telefonom (01) 20 15 500.


  MOBOS Lite - pojednostavljen rad u skladi?tu  Kako poti?e rad sa MOBOSOM u vezi sa ru?nim ra?unalima?


  MOBOS Lite na robusnom ru?nom terminalu vam poma?e da budete ravni vremensko-kriti?nim operacijama

  Ru?ni terminali nude utjecajnu konkurentu prednost pri poslovanju, jer njihova primjena zna?ajno skra?uje vrijeme rada. Omogu?avaju pouzdan prihvat podataka u bar kodu i njenu verifikaciju. Zbog odmah izvr?enog rada na izravnoj lokaciji ,sa njihovom primjenom i tehnologijom bar kode, sprje?avamo pogre?ke, koje su ?este kod ru?nog unosa podataka (prepisivanja na pisa?em stroju).I prijenos podataka u mati?no ra?unalo je pouzdan i brz. Komunikacija izme?u ru?nog terminala i va?eg poslovno-informacijskog sustava je mogu?a na vi?e na?ina: preko komunikacijskih podno?ja kod paketnog djelovanju (?batch? terminali) ili preko be?i?ne veze u WLAN ili GRPS (EDGE/UMTS) mre?ama (RF terminali). Potonja je primjerna ,prije svega kod velikih vanjskih skladi?ta. Prijenosi se izvode na zahtjev i poti?u potpuno automatski.

  Na ru?nom terminalu kreiramo dokumente na bazi kodova i zaliha, koje smo na terminal skinuli (download) iz poslovno-informacijskog sustava. Omogu?ava primjenu svih bar koda, koje se nalaze u poslovno-informacijskom sustavu, kao i odabir odre?enih proizvoda iz ?ifranta, pomo?u ?ifre ili imena artikla. Podr?an je rad sa serijskim brojevima, ?to u ve?ini primjera osigurava i utvr?ivanje podrijetla artikla. Rad mo?e poticati samostalno sa paketnim prijenosom podataka u poslovno-informacijski sustav (vrijedi za ?batch? terminale) ili po na?elu ?hot point?, kod koga se podaci izmjenjuju, kad je RF terminal u podru?ju, koje je pokriveno sa RF signalom be?i?ne mre?e WLAN. Pri potonjem rad poti?e glatko, i tada, kad je terminal van pokrivenosti sa RF signalom be?i?ne mre?e, zahva?ene podatke posreduje naprijed, kad ponovo do?e u podru?je dostupne to?ke. Korisnicima je na taj na?in omogu?en rad, a da pri tom ne trebaju potpunu pokrivenost skladi?ta sa RF signalom.

  Sa osobnim ra?unalom je mogu?e, iz popisa ure?enih dokumenata, odabrati odgovaraju?eg na bazi datuma, statusa ili za odre?eno razdoblje, kao i u poslovno-informacijski sustav uvoziti ,na terminalu spremljene dokumente. Za prijenos u odgovaraju?em obliku koristimo mehanizme ugra?ene u poslovno-informacijski sustav.

  Natrag na po?etak
  Mogu?a oprema

  Terminali
  U okviru mobilnih rje?enja je, pored mobilnih printera ra?una i naljepnica (ovdje) potrebna upotreba ru?nih ra?unala (?esto ih nazivamo i mobilnim terminalima), koja nam ,prije svega ?tede vrijeme i pojednostavljuju rad, i zbog tehnologije bar kode, sprje?avaju pogre?ke, koje se mogu pojaviti pri ru?nom unosu. Ta ru?na ra?unala mo?emo podijeliti u odnosu na operativni sustav:
 • ru?na ra?unala sa MS Windows operativnim sustavom (ovdje)
 • druga ru?na ra?unala (tu)

  Mogu?i su svi terminali sa operativnim sustavom WIN Mobile 5.0 ili vi?e, ili WIN CE 5.0. Ostala oprema je ovisna od aplikacije Mobosa. Mogu?e veze: WLAN, GPRS/UMTS/ EDGE ili bez veze (?batch? terminali).

  Prijenos podataka/komunikacija
  Na?ela veze sa baznim sustavom, baziraju se na suvremenim tehnologijama. Mogu?i su svi sustavi be?i?nih veza: WLAN, GPRS/UMTS/EDGE ili Bluetooth. Kad ide za rad, gdje nije potreban istovremen uvid u zalihe za vi?e zaposlenih, on se mo?e obaviti i pomo?u terminala bez tih veza. Tad komunikacija poti?e pomo?u podno?ja povezanih na ra?unalo (?batch?).

  Dodatna oprema
  Sustav omogu?ava ispis dokumenata direktno na printere, koji mogu biti prijenosni ili stolni.
  Tako?er, sustav mo?e biti povezan na posebne printere za tiskanje naljepnica sa bar kodama.  O nama
  Posljednjih 20 godina je LEOSS d.o.o. me?u vode?im sustavnim integratorima i u okviru mobilnog ra?unarstva ,razvija opse?na rje?enja u djelokrugu logistike, ambulantne prodaje, proizvodnje, trgovine, javne uprave, zdravstva itd. Imamo solidno odzivno vrijeme, ?irok set proizvoda, koji su trajno na zalihi ili sa vrlo kratkim dostavnim rokom. Nudimo pomo? kako i u fazi instalacije i zaleta,tako i u fazi djelovanja.Imamo ?iroku bazu znanja i iskustva, vlastit servis i razvoj.


  Ispis naljepnica u skladi?tu

  Natrag na po?etak
 • 
  na vrh 

  nazaj


      IZNIMNO ROBUSNI. SASVIM POUZDANI. EKSTREMNO BRZI. Industrijski printeri Zebra Xi namjenjeni su najzahtjevnijim >>