translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  početna

  nazad

  printaj

  zemljovid stranice

  e-mail
domov
ZEBRA TLP I LP 284x DOBIJA NASLJEDNIKA PRIJELAZ NA SERIJU G JE JEDNOSTAVAN. Dobre vijesti iz Zebre - prijelaz na >>
rješenja . ozna?avanje

informatizacija logistike

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-mail: leoss@leoss.eu

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-mail: leoss@leoss.si


INVENTURA OSNOVNIH SREDSTAVA
INVENTURA OSNOVNIH SREDSTAVA

To?na inventura osnovnih sredstava jedan je od preduvjeta dobrog poslovanja i bri?nog gospodarenja. Brza inventura koja je ?e Va?e redovite aktivnosti svesti na najmanju mogu?u mjeru tako?er. LEOSS sustav za inventuru osnovnih sredstava omogu?uje Vam ostvarenje oba uvjeta. Pouzdani prijenosni terminali s provjerenom LEOSS programskom podr?kom pravo su rje?enje za Vas.

INVENTURA OSNOVNIH SREDSTAVA

Na osnovi pripremljenih podataka o osnovnim sredstvima njihov popis prijenosnim terminalom je brz i efikasan. Popis mo?e uklju?ivati i evidenciju lokacije na kojoj se osnovno sredstvo nalazi. Nakon zavr?etka inventure prikupljeni podaci se prenose na PC ra?unalo na daljnju obradu i ispis potrebnih dokumenata va?im informacijskim sustavom.

Preduvjet za to?nu i brzu inventuru je ozna?avanje osnovnih sredstava odgovaraju?im barkodovima. Ispis barkodova mo?ete prepustiti nama ili ih ispisati sami na kvalitetnim pisa?ima barkoda.

Neke od mogu?nosti LEOSS sustava za inventuru osnovnih sredstava:
 • prijenos podataka o osnovnim sredstvima i lokacijama na ru?ni terminal
 • popis osnovnih sredstava kori?tenjem barkodova
 • bilje?enje lokacije osnovnog sredstva
 • prijenos podataka o popisanim osnovnim sredstvima na PC ra?unalo

  Bro?ura Inventura osnovnih sredstava (PDF)

  Uzorak metalizirane naljepnice za osnovna sredstava

  Za rije?enje INVENTURA, vrijedi:
 • da je inovativna, brza, precizna i prijazna za korisnika,
 • da je potvr?ena i osigurava pouzdan rad,
 • da omogu?uje bolji i detaljniji pregled i analizu stanja OS,
 • da omogucuje da se u tijeku rada ispravlja stanje ure?enje OS,
 • da su u njoj upotrebljeni ru?ni terminali mali, laki i da se njima rukuje jednom rukom,
 • da investicija u inventuru nije pretjerana,
 • da je prilagodljiva Va?im specifi?nim zahtjevima.

  Postanite zadovoljna stranka, ili telefonom (01) 20 15 500.
  Tabela Inventura osnovnih sredstava (PDF), verzije programa:

  InventuraOS

  InventuraOS PT Plus

  InventuraOS Plus CE

  InventuraOS Super Plus

  InventuraOS Middleware

  inventuraos

  Namjenjena je jednostavnom popisu. Na izbor su 2 unosa podataka:
 • unos lokacije
 • unos inventarnih brojeva osnovnih sredstava na odabranoj lokaciji.

  Unos podatka o lokaciji, kao i inventurnog broja odabranog osnovnog sredstva je vrlo jednostavan. Potrebno je uklju?iti u ru?nom terminalu ugra?eni ?ita? bar koda, a postupak te?e brzo i precizno. U slu?aju da je bar kod o?te?en ili se nalazi na takvom mjestu da do njega ne mo?emo doprijeti terminalom, mo?emo podatak unijeti ru?no, preko tipkovnice. Pri kona?nom rezultatu imamo za svaku lokaciju podatak o tome koja osnovna sredstva smo tamo na?li.

  Na po?etak


  inventuraos_pt_plus

  Program je namjenjen detaljnijem popisu. Pri po?etku popisa terminal s programskim modulom za prijenos i prilago?avanje podataka najprije napunimo postoje?im podacima o stanju osnovnih sredstava. Za svaku lokaciju je unaprijed specificirano koja osnovna sredstva moraju biti na njoj. Pri izvo?enju popisa program nas na odabranoj lokaciji upozori na to da smo na njoj prona?li neko sredstvo koje bi moralo biti na drugoj lokaciji ili da odre?enog osnovnog sredstva nismo na?li. Ako ?elimo, mo?emo u prvom slu?aju potvrditi novu lokaciju ili sredstvo fizi?ki vratimo na pravu lokaciju (?to zna?i, da se tada odlu?ujemo o novom stvarnom stanju). U drugom slu?aju mo?emo na toj lokaciji jo? malo potra?iti, ako pri prvom pregledu nismo neko osnovno sredstvo slu?ajno prona?li. S ostalim mogu?nostima uporabe programa korisnici se upoznaju iz prilo?enih uputa ili u oviru edukacije, koju po ?elji korisnika mo?emo provesti.

  Po kona?nom popisu skupljene podatke s programskim modulom za prijenos i prilago?avanje podataka prenesemo u Va? programski paket u kojem vodite evidenciju osnovnih sredstava. Na hrvatskom tr?i?tu ima vi?e razli?itih ponu?a?a takvih programskih paketa, a na?e rje?enje INVENTURA omogu?ava da ju pove?emo s bilo kojim od njih.

  Karakteristike programa Inventura OS PT Plus:
 • tri na?ina rada:
  a) automatski na?in rada-omogu?ava maksimalnu automatizaciju procesa inventure (naj?e??e upotrebljavan),
  b) pregled OS po lokacijama- primjeren za provjeravanje stanja na trenutnoj lokaciji,
  c) pregled svih osnovnih sredstava.
 • u 2. i 3. na?inu mo?emo tra?iti OS po kriteriju obra?eno/neobra?eno,
 • rad s lokacijama u jednom nivou,
 • mogu?nost premje?tanja OS me?u lokacijama,
 • zapis datuma i sata obrade za odabrano OS,
 • brzina rada je neovisna o koli?ini podataka,
 • ograni?enje: 10.000 OS.

  Na po?etak  inventuraos_plus_ce

  Program za naprednije korisnike. Sadr?i sve funkcije verzije Inventura OS PT Plus. Ima dodatne funkcije koje omogu?uju pregledniji popis osnovih sredstava koji se mogu razdjeliti u skupine (npr. Tro?kovna mjesta). Kod svakog OS mo?emo upisati dodatne informacije.

  Program je namjenjen uporabi na terminalima s WIN CE operativnim sustavom koji omogu?uje korisniku prijateljsko grafi?ko su?elje.

  Karakteristika programa Inventura OS Plus CE:
 • tri na?ina rada:
  a) automatski na?in rada - omogu?ava maksimalnu automatizaciju procesa inventure (naj?e??e upotrebljavan),
  b) pregled OS po lokacijama - primjeren za provjeravanje stanja na trenutnoj lokaciji,
  c) pregled svih osnovnih sredstava.
 • u 2. i 3. na?inu mo?emo tra?iti OS po kriteriju:
  a) obra?eno/neobra?eno,
  b) pripadnost OS odre?enoj skupini,
  c) naziv,
 • rad s vi?e nivoa lokacija (3 nivoa u osnovi, a po potrebi i vi?e),
 • mogu?nost dodavanja lokacija i podlokacija i njihov prijenos,
 • mogu?nost premje?tanja OS me?u lokacijama,
 • mogu?nost premje?tanja OS me?u skupinama,
 • zapis datuma i sata obrade za odabrano OS,
 • mogu?nost dodatnih podataka za odabrano OS:
  a) podatke o potrebi zamjene naljepnice,
  b) podatke o potrebi za otpis,
  c) koli?ina sitnog inventara,
  d) opaske,
 • mogu?nost rada s velikim koli?inama podataka (ograni?enje predstavlja koli?ina memorije)
 • broj OS s kojima mo?ete operirati je ovisno o strukturi podataka koje je potrebno prenijeti na terminal. Broj se mo?e pove?ati ako se smanji du?ina naziva koji se pokazuje na zaslonu.
 • brzina rada je neovisna o koli?ini podataka.

  Na po?etak
  inventuraos_super_plus

  Sadr?i sve funkcije verzije Inventura OS Plus CE. Namjenjena je poduze?ima i ustanovama koje imaju jako puno osnovnih sredstava. Program omogu?uje ispis do 150.000 OS.

  Inventura je gledano s tehni?ke strane vrlo jednostavan proces. U stvarnosti ovisno od broja i vrste osnovnih sredstava to mo?e biti dugotrajan i naporan proces. Za kupce s ve?im zahtjevima pripremili smo program za dodatnu obradu podataka za inventuru OS (middleware) INVENTURA OS MW Standard.

  Na po?etak

  inventuraos_middleware

  Program za dodatnu obradu podataka za inventuru OS (middleware) omogu?ava, da podatke pripremite, filtrirate i provjerite prije nego ih uvezete u Va? knjigovodstveni program. Zbog brojnih kasnijih korekcija, mo?e Vam u?tediti puno vremena.

  Njegove zna?ajke su:
 • uklju?uje programski modul za prijenos i prilago?avanje podataka,
 • neograni?eni broj prijenosa na terminal za izvo?enje djelomi?ne inventure,
 • znatno olak?ava rad s istovremenim izvo?enjem inventure s vi?e terminala. Podaci sa svih terminala najprije se skupe u tom programu i tek se na kraju prenesu u knjigovodstveni program,
 • pregled obra?enih podataka po pojedinom terminalu,
 • pregled osnovne statistike,
 • mogu?nost izrade razli?itih ispisa na ekran i tiskanje tih ispisa (dodatno po specifikaciji stranke),
 • nadzor rada ?lanova popisiva?ke komisije (dodatno po specifikaciji stranke),
 • dodatni modul za olak?anje prve inventure (dodatno po specifikaciji stranke),
 • mogu?nost dodavanja razli?itih opcija programu (dodatno po specifikaciji stranke).

  Na po?etak
 • 
  na vrh 

  nazaj


      MOBOS SKLADI?TE - Mora li Va?a roba biti u pravom ?asu na pravom mjestu i to bez gre?aka? Uz na?e rje?enje >>