translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  početna

  nazad

  printaj

  zemljovid stranice

  e-mail
domov
PRINTANJE NALJEPNICA PO ZAHTJEVIMA VA?E APLIKACIJE. U procesu ozna?avanja i identificiranja je vrlo zna?ajno, da >>
proizvodi .

informatizacija logistike

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-mail: leoss@leoss.eu

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-mail: leoss@leoss.si


Ti-RFID Antena Tiris
Ti-RFID Antena Tiris

Ove antene su kao periferne jedinice povezane sa RFID ?ita?em i preko njih uspostavljamo be?i?nu elektronsku povezanost sa RFID odzivnikom. U prostoru oko sebe oda?ilju radijske valove na frekvenciji od 134,2 kHz i na taj na?in uspostavljaju energiju sa RFID odzivnikom koji se na?e u polju dosega antene. Potom jednakim valovima oda?ilju odzivni signal u kojem su odre?ene informacije kodirane i prepoznate od strane antene. Iz prihva?enog odziva RFID ?ita?i mogu lako razabrati poslane informacije. Kroz RFID antene RFID ?ita?i lako u memoriju RFID odzivnika upisuju novi sadr?aj kad je to omogu?eno (R/W verzija RFID memorije).

Postoji nekoliko vrsta RFID antena, koje se me?usobno razlikuju u veli?ini i obliku, te u namjeni. Antene su u obliku ?ipke ili u obliku namijenjenom za uporabu ispred izlazno-ulaznih vrata ili kontrolnih to?aka - vrata antene (male, srednje ili velike). Za ve?inu je uvjet barem IP44 za?tita, mo?e se birati izme?u kabela du?ine 1 do 3 metra, svaka antena pokriva razli?ito veliko prostorno podru?je. Antene u obliku ?ipke pokrivaju manji prostor, ali imaju mogu?nost razlikovanja me?u pojedina?nim pametnim naljepnicama, me?utim vratne antene imaju mogu?nost pokrivanja ve?eg podru?ja. Pogledajte usporedbu me?u RFID antenama proizvo?a?a Texas Instruments.

Tehni?ki podaci

Doma?a strana dobavlja?a

RFID se danas uspje?no promovira u slijede?im granama:
 • auto industrija
 • inventura osnovnih sredstava
 • B2C poslovanje
 • opskrbni lanci (SCM)
 • pra?enje ?ivotinja
 • ...

  Osim toga nudi i pomo? za mjerenje vremena u natjecanjima, identifikaciji prtljage u zrakoplovstvu, pri identifikaciji proizvoda, pra?enju dokumenata, paketa i op?oj paketnoj distribuciji.

  Podru?ja uporabe:
 • proizvodnja
 • logistika
 • trgovina
 • zdravstvo
 • ?kolstvo
 • kultura
 • turizam
 • transport
 • vlada i javna uprava

  Podr?ka

  Odabir pametnih naljepnica (RFID)

  Postanite zadovoljna stranka, ili telefonom (01) 20 15 500. Za sve proizvode iz na?eg kataloga pru?amo potpunu podr?ku i pomo? kao i vlastite servisne usluge.


  Ti-RFID Antena Tiris


 • 
  na vrh 

  nazaj


      MOBOS SKLADI?TE - Mora li Va?a roba biti u pravom ?asu na pravom mjestu i to bez gre?aka? Uz na?e rje?enje >>