translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  početna

  nazad

  printaj

  zemljovid stranice

  e-mail
domov
PRINTANJE NALJEPNICA PO ZAHTJEVIMA VA?E APLIKACIJE. U procesu ozna?avanja i identificiranja je vrlo zna?ajno, da >>
O nama

informatizacija logistike

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-mail: leoss@leoss.eu

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-mail: leoss@leoss.si


O nama
KORISTI BARKOD I RFIDSpecijalizirani smo za razvoj inovativnih i korisnicima ugodnih rje?enja, koja se temelje na tehnologiji barkodova i RFID. Poslujemo na podru?ju automatske identifikacije i mobilnog prikupljanja podataka. LEOSS Adria-kod d.o.o., sa sjedi?tem u Zagrebu, kao zajedni?ka hrvatsko-slovenska tvrtka, k?erka je mati?ne tvrtke, LEOSS d.o.o., sa sjedi?tem u Ljubljani. Ekipa mati?nog LEOSS-a pru?a svojoj k?erki kompletnu prije i poslijeprodajnu podr?ku. Osiguramo pomo? u fazi instalacije softvera i hardvera (tehni?ka podr?ka, savjetovanje i odr?avanje opreme).  

OD PROIZVODA ...
Radimo sa svjetski najpoznatijim proizvo?a?ima specijalizirane opreme za navedena podru?ja i veliki smo dobavlja? takve opreme. Za svu opremu u na?em programu omogu?ujemo servisiranje i odr?avanje u vlastitom servisu.

... DO RJE?ENJA
Tipi?ne aplikacije koje smo razvili:
 • prijem i izdavanje robe u skladi?tima i prodavaonicama,
 • naru?ivanje i pospje?ivanje prodaje
 • ambulantna / terenska prodaja,
 • isporuka paketa,
 • popis osnovnih sredstava,
 • terensko servisiranje,
 • elektronski prikaz cijena artikala,
 • popis brojila,
 • evidencija prisutnosti / kontrola pristupa,
 • dizajn i ispis naljepnica s bar-kodom,
 • dizajn i tisak plasti?nih identifikacijskih kartica,
 • rje?enja s elektroni?kom identifikacijom - RF identifikacija,
 • programska rje?enja po mjeri
 • obrada podataka, priru?ni programi i puna podr?ka terminalima.

  Va?an dio na?ih aktivnosti predstavlja opskrba reproduktivnoim materijalom za pisa?e:
 • folije za ispis,
 • naljepnice,
 • plasti?ne ISO kartice.  REFERENCE
  LEOSS ve? od 1990 radi gotovo isklju?ivo na implementaciji bar kod tehnologije u raznim podru?jima. U me?uvremenu smo razli?itim kupcima osigurali vi?e od 10.000 bar kod ?ita?a, vi?e od 5.000 pisa?a za ispis naljepnica i vi?e od  5.000 ru?nih terminala / mobilnih ra?unala. U tom vremenu dobili smo dovoljno iskustva, da mo?emo rije?iti gotovo svaki problem.

  Na?i kupci su velika, srednja i mala poduze?a te razli?ite institucije. Me?u njima su: Intereuropa, Telekom, Perutnina Ptuj, Pivka perutninarstvo, Mercator-Jata Emona, Vele, Gorenje, GEA, Prevent, Merkur, Iskraemeco, Cablex, Iskra Mehanizmi Engrotu?, Western Wireless, Liko Pris, ABC Pomurka, MARIVA, Frigologo, Frigomar, Family Frost, Arka, Sportina, Vlada Republike Slovenije, Ministarstvo obrane, Ministarstvo financija, Hoteli Gorenjka, Elan, Brnik Airport, Vigros, Agroind Vipava, Mlekarna Planika, Merit, Lura, Papirnica Gori?ane, Optotek, Hit, Casino Bled, Komunalno Grosuplje, Motvoz platno, Comtron, Lancom, C-Ring, RCL, Petar marketing, Stani? mesna industrija, Anamarija kava, Darm, Dubravateks, Intertekstil Stani?, Imes, IMI  Ivanec, Grafika Grafoprint, Pisinium Pazin, Kavaimpex i mnoge druge.

  PARTNERI U RAZVOJU RJE?ENJA
  U razvoju rje?enja pomogao nam je velik broj pouzdanih partnera. Takva rje?enja ?esto su pripremljena na temelju specifi?nih zahtjeva pojedinih korisnika, a ?ele?i da korisniku pru?imo najbolje rje?enje za obavljanje njegovih poslova izvodimo sljede?e:
 • analiza korisnikovih zahtjeva za prikupljanje podataka,
 • predlaganje odgovaraju?ih rje?enja,
 • procijea tro?kova,
 • razvoj odgovaraju?eg programa (software),
 • povezivanje programa sa postoje?om opremom korisnika,
 • dostava potrebane opreme ( hardware - prijenosni terminali, pisa?i, ?ita?i ...)
 • provedba instalacije sustava,
 • korisnik educiramo za rad sa sustavom,
 • ponudimo korisnikupunu post-prodajnu podr?ku.

  Na?i pa?ljivo odabrani DOBAVLJA?I
  U svojoj ponudi imamo uklju?ene proizvode najpresti?nijih proizvo?a?a u svijetu, s kojima  dobro sura?ujemo. Bri?ljivo smo ih izabrali. Pa?ljivo smo provjerili kvalitetu njihovih proizvoda. U osmi?ljavanju sveobuhvatnih rje?enja ?esto se povezujemo s razli?itim lokalnim partnerima, s kojima nas ve?e me?usobno nadopunjavanje u pojedinim projektima i ?elja da se osigura odgovaraju?i proizvod za krajnjeg korisnika. Na ovom linku mo?ete vidjeti sve o na?im dobavlja?ima.

  Podru?ja uporabe:
 • proizvodnja
 • logistika
 • trgovina
 • zdravstvo
 • ?kolstvo
 • kultura
 • turizam
 • transport
 • vlada i javna uprava

  Proizvod naj?e??e upotrebljavamo za rje?enja:
 • Inventura osnovnih sredstava
 • MOBOS Skladi?te
 • MOBOS Prikupljanje narud?bi i pospje?ivanje prodaje
 • MOBOS Terenska prodaja
 • Programska rje?enja po mjeri
 • Regal - jednostavno rje?enje za skladi?te

  LEOSS mo? podataka. Bar kod i RFID, automatska identifikacija i mobilno prikupljanje podataka.  


  
  na vrh 

  nazaj

 •     MOBOS RJE?ENJA PO MJERI - ?elite pobolj?ati poslovanje svojega poduze?a? POBOLJ?AJTE - SMANJITE - OMOGU?ITE - >>