translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  početna

  nazad

  printaj

  zemljovid stranice

  e-mail
domov
VIDEO SNIMCI OPREME ZA BAR KODU I RFID. Zbog lak?e predstave djelovanja opreme za bar kodu pripremili smo odabir >>
Novosti

informatizacija logistike

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-mail: leoss@leoss.eu

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-mail: leoss@leoss.si


Novosti
POJEDNOSTAVLJENO PODE?AVANJE ZEBRA PRINTERA ZA NALJEPNICE

   
Programsko oru?e Zebra Setup Utilities omogu?ava zna?ajno lak?e pode?avanje Zebrinih printera za naljepnice. Mo?emo ga upotrijebiti na prvoj instalaciji printera (omogu?ava automatsku instalaciju), kod seljenja printera na drugo mjesto ili pri instalaciji dodataka za printer (npr. jedinice za uvla?enje, glave printera, senzora, jedinice za premotavanje itd.), s kojima mo?emo uzdi?i njihov kapacitet (vi?e o printerskim dodacima tu).

Sa oru?em ZSU jednostavno, brzo i u?inkovito pode?avamo ve?inu parametara printera. Tako ?emo izbje?i slanje kompleksnih naredbi tad, kad budemo trebali naprednije upravljanje sa printerom,kod instalacija slika ili fontova. Izbor nam mo?no olak?avaju i ?arobnjaci, koji nas vode kroz konfiguracijske menije.

 
Za originalne Zebrine naljepnice nam ZSU omogu?ava primjenu preporu?enih pode?avanja parametara Zebra printera za to?no te naljepnice. Primjer: kad tiskamo na naljepnice za osnovna sredstva, Zebra Z-Ultimate 3000 (na fotografiji iznad), najprije u ZSU izaberemo te naljepnice i zatim i model printera, i tada nam ZSU sam ponudi preporu?ene postavke za tiskanje.

Video snimci primjene oru?a ZSU:
 • automatska postavka Zebra printera za naljepnice (video prikaz)
 • jednostavno pode?avanje Zebrinih printera za naljepnice (video prikaz)
 • pode?avanje printera za naljepnice Zebra u be?i?nim mre?ama (video prikaz)
   
  Korisnicima Zebra printera predla?emo, da oru?e ZSU nalo?e sebi i da ga po?nu odmah primjenjivati. Za prijenos (6 MB) kliknite ovdje.
   
  Kad tiskamo naljepnice za obilje?avanje medicinskih pomagala, u ZSU odredimo naljepnice, na koje ?elimo tiskati (na fotografiji iznad su naljepnice Zebra Z-ULTIMATE? 3000T WHITE) kao i printer, sa kojeg ?emo tiskati. Sve ostalo prepustimo oru?u ZSU i po?nimo sa radom.

  Tiskanje etiketa na Zebra printerima

  Sa aplikacijom Zebra Setup Utilities mo?emo pojednostaviti printerska pode?avanja sljede?ih Zebrinih printera za etikete:
  105SL
  110PAX3
  110PAX4
  110XiIIIPlus
  140XiIII
  140XiIIIPlus
  170PAX3
  170PAX4
  170XiIII
  170XiIIIPlus
  220XiIII
  220XiIIIPlus
  2746e
  90XiIII
  90XiIIIPlus
  96XiIII
  96XiIIIPlus
  DA402
  GK420d
  GK420t
  GX420d
  GX420t
  GX430t
  HC100 Patient I.D. Solution
  LP 2824
  LP 2824-Z
  LP 2844
  LP 2844-Z
  P4T
  R110PAX4
  R110Xi
  R110XiIIIPlus
  R170Xi
  R2844-Z
  R402
  R4Mplus
  RZ400
  RZ600
  S400
  S4M
  S600
  T402
  TLP 2824
  TLP 2824-Z
  TLP 2844
  TLP 2844-Z
  TLP 3842
  TLP 3844-Z
  Z4M
  Z4Mplus
  Z6M
  Z6Mplus
  ZM400
  ZM600

  = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
  Video prezentacija opreme za bar kod:
 • Ru?ni bar kod terminali
 • Sistemska rje?enja
 • Bar kod skeneri
 • Printeri naljepnica i kartica te repromaterijal
 • Servis opreme za bar kod

  LEOSS linkovi:
 • najprodavaniji produkti
 • bar kod i RFID - Stru?njak savjetuje
 • kratko predstavljanje tvrtke s linkovima na na?e stranice
 • predbilje?ite se na na? newsletter (iT Gibanje)
 • prezentacije i opisi naljepnica sinteti?ke naljepnice ovdje, papirne naljepnice tu
 • rabljena oprema za bar kod
 • kiosk printeri Zebra

  Sistemska rje?enja za bar kod i RFID:
 • MOBOS
 • MOBOS Lite
 • Mobilna prodaja (ambulantna prodaja) - Brza
 • Naru?ivanje na terenu
 • Programska rje?enja po mjeri
 • Inventura osnovnih sredstava
 • Inventura robe
 • RF skladi?te


  
  na vrh 

  nazaj

 •     MOBOS SKLADI?TE - Mora li Va?a roba biti u pravom ?asu na pravom mjestu i to bez gre?aka? Uz na?e rje?enje >>