translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  početna

  nazad

  printaj

  zemljovid stranice

  e-mail
domov
IZNIMNO ROBUSNI. SASVIM POUZDANI. EKSTREMNO BRZI. Industrijski printeri Zebra Xi namjenjeni su najzahtjevnijim >>
proizvodi . ozna?avanje . printeri naljepnica . industrijski printeri

informatizacija logistike

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-mail: leoss@leoss.eu

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-mail: leoss@leoss.si


Zebra ZE500
Zebra ZE500

Trebate li izvanredno brzo i kvalitetno tiskanje velikog broja etiketa? Radite li u industrijskom okru?enju? Jedan od va?ih svakodnevnih zadataka zahtjeva tiskanje velikog broja etiketa? ?elite li mehanizam tiskanja ugraditi u svoj OEM? Serija strojeva za tiskanje etiketa Zebra ZE500 je pravi odgovor na takve i sli?ne potrebe. Dolazi u dvije ina?ice, koje se me?usobno razlikuju po ?irini ispisa (ZE500 4 omogu?uje tisak do ?irine 104 mm, a ZE500 6 do 168 mm) i brzini ispisa tj. razlu?ivosti: 305 mm/s pri razlu?ivosti 8 to?ki/mm (203 dpi) tj. 254 mm/s pri razlu?ivosti 12 to?ki/mm (300 dpi). Dodatna prednost je LCD ekran koji je mogu?e zakretati, kojeg se po potrebi mo?e ukoniti radi lak?e ugradnje u aplikatore i ostale OEM naprave.

Ugra?eni mehanizam tiskanja od vanjskih sila ?titi mo?na konstrukcija bez ventilatora ? metalno ku?i?te koje pokazuje da je rije? o printeru koji je pripreman na tisak 24 sata dnevno ?ak i u najte?im industrijskim uvijetima te u temperaturnom intervalu od 0?C do +40?C. Zato ga preporu?amo za aplikacije: ozna?avanje proizvoda, dobara, paleta, kartona i paketa. Gdje se mo?e koristiti? U masovnoj proizvodnji, distribucijskim centrima, logisti?kim operacijama (npr ?cross docking?- direktno pretovarivanje dobara bez skladi?tenja), gdje se dnevno tiska velik broj etiketa. Z ZE500 tiska na beskona?nu traku etikete s razmakom ili oznake. Du?ina tiskovne trake ili folije je do 600 metara, vanjskog promjera koluta folije sve do 101,6 mm pri debljini jezgre od 25,4 mm.


Integracija ZE500 je jednostavna, rad kontoliran. Mogu?nosti povezivanja: USB, paralelni Centornics, serijski RS-232, ugra?eni ethernet ZebraNet 10/100, DB-15F za aplikator naljepnica, opcijski ZebraNet b/g Print Server.

Trebaju Vama naljepnice, u?ivne etikete, privjesnice i folije za printer etiketa? Provjerite ponudu repromateriala na gornjima linkovima i ?aljite nama upit ili telefonom (01) 20 15 500.

Tehni?ki podaci

Doma?a strana dobavlja?a

Podru?ja uporabe:
 • proizvodnja
 • logistika i transport
 • trgovina
 • zdravstvo

  Proizvod naj?e??e upotrebljavamo za rje?enja:
 • MOBOS Skladi?te
 • Jednostavno rje?enje za skladi?te - Regal
 • Tiskanje naljepnica po zahtjevima va?e aplikacije
 • Programska rje?enja po mjeri

  Podr?ka produktima Zebra

  Bavite se masovnim ozna?avanjem ili masovnom distribucijom robe? Postanite zadovoljna stranka, ili telefonom (01) 20 15 500. Za sve proizvode i rje?enja iz na?eg kataloga pru?amo potpunu podr?ku i pomo? kao i vlastite servisne usluge.


  Napredni industrijski printer odnosno stroj za printanje etiketa Zebra ZE 500


 • 
  na vrh 

  nazaj


      VIDEO SNIMCI OPREME ZA BAR KODU I RFID. Zbog lak?e predstave djelovanja opreme za bar kodu pripremili smo odabir >>