translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  početna

  nazad

  printaj

  zemljovid stranice

  e-mail
domov
MOBOS TERENSKA PRODAJA - Svojoj terenskoj ekipi omogu?ite bolju prodaju uz na?e rje?enje za ambulantnu prodaju / >>
proizvodi . mobilni terminali . ru?ni terminali s MS Windows operativnim sustavom

informatizacija logistike

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-mail: leoss@leoss.eu

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-mail: leoss@leoss.si


Honeywell Dolphin 6000
*** NAJPRODAVANIJI PRODUKT ***

Honeywell Dolphin 6000

Terminal je d?epne veli?ine namjenjen trgova?kim putnicima, osoblju u manjim logisti?kim jedinicama (npr. trgovine obu?e, odje?e i druge vrste robe) te popisiva?ima osnovnih sredstava i brojila, naplata usluge parkinga, ulaznica u zabavne parkove, dimnja?arskih i drugih usluga. Na prodaju je s odgovaraju?om programskm opremom (terensko naru?ivanje, pospje?ivanje prodaje, mobilna prodaja) ili kao samostojna jedinica. Po funkcionalnosti Dolphin 6000 smje?tamo izme?u terminala 6500 i 7600.


Honeywell Dolphin 6000 je idealan za poslovanje na terenu.

Konkurentski terminali Intermec CS70, Motorola ES400 su ve?i, te?i i skuplji. Tako je ?Scanphone? Dolphin 6000 po veli?ini bliskiji pametnim telefonima (iPhone, Blackberry), pred kojima ima brojne prednosti:
 • izdr?ljivost i robusnost (padovi s 1,2 m na beton (IP 54),
 • mogu?nost ?itanja barkoda,
 • produ?ena garancija i potpora (Honeywell Service Made Simple),
 • izdr?ljiva baterija za 8-satno neprekinuto djelovanje (5,7 watt-sat),
 • niski tro?kovi odr?avanja (TOC).

  Ugra?en je GPS prijemnik (slije?enje), be?i?na komunikacija te?e preko WiFi, GSM/GPRS/EDGE, BT, ?i?na preko USB, prihvat potpisa i slike/videa s vrhunskom kamerom (dokaz o dostavi), glasovno vo?enje, pro?iriva memorija (MSD kartica). Podupire dostup do CRM, ERP, HTML, Mobile Office. Ako ?elimo na Dolphinu 6000 ne?to promjeniti, a terminala nemamo pri sebi, mo?emo na njih dostupiti pomo?u aplikacije za udaljeni dostup Honeywell Remote MasterMind. Spomenimo jo? nisku te?inu (200 g), sposoban 416 MHz procesor i numeri?ku tipkovnicu (29 tipki).


  Terminal za trgova?ke putnike = ured u d?epu: Honeywell Dolphin 6000

  Tehni?ki podaci

  Interaktivna galerija

  Doma?a strana proizvo?a?a Honeywell

  Ostala oprema proizvajalca Honeywell u na?oj ponudi

  Uporaba Dolphina 6000, kojega mo?emo nazvati pametni telefon s izvrsnim ?ita?em barkoda, u kriti?nim operacijama mobilnoga poslovanja dolazi dodatno do posebnog izra?aja s mobilnim printerom ra?una i naljepnica.

  Podru?ja uporabe:
 • proizvodnja
 • logistika
 • trgovina
 • zdravstvo
 • transport
 • vlada i javna uprava

  Proizvod naj?e??e upotrebljavamo za rje?enja:
 • Inventura osnovnih sredstava
 • Inventura robe
 • MOBOS
 • MOBOS Lite
 • Mobilna prodaja (ambulantna prodaja) - Brza
 • Naru?ivanje na terenu
 • Programska rje?enja po mjeri
 • RF skladi?te

  Podr?ka produktima Honeywell

  Postanite zadovoljna stranka, ili telefonom (01) 20 15 500. Za sve proizvode iz na?eg kataloga pru?amo potpunu podr?ku i pomo? kao i vlastite servisne usluge.


  Komunikacijsko podno?je za brzo punjenje baterije • 
  na vrh 

  nazaj


      TKO SU KORISNICI NA?EG RJE?ENJA ZA POPIS OS? Rje?enje InventuraOS koristi vi?e od 200 organizacija u Hrvatskoj i >>