translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  početna

  nazad

  printaj

  zemljovid stranice

  e-mail
domov
MOBOS SKLADI?TE - Mora li Va?a roba biti u pravom ?asu na pravom mjestu i to bez gre?aka? Uz na?e rje?enje >>
proizvodi . identifikacija . ?ita?i barkoda . industrijski ?ita?i

informatizacija logistike

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-mail: leoss@leoss.eu

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-mail: leoss@leoss.si


Microscan MS-Q Osnovni
Microscan MS-Q Osnovni

Microscan MS-Q Basic je industrijski ru?ni ?ita? linearnih (1D) i kompozitnih (2D) bar kodova, koji skenira podatke ?itanjem slike. Zbog ?vrstog ku?i?ta je robusan (opcijski dodana za?titna guma ? slika ispod) i namijenjen razli?itim aplikacijama u distribuciji paketa i industriji: automobilskoj, zrakoplovnoj, elektronskoj, farmaceutskoj i vojnoj. Na udaljenost izme?u 51 i 406 mm mo?e lako pro?itati sve standardne kodove uklju?uju?i Pharmacode Laetus, po?tanske kodove standardne rezolucije. ?i?na komunikacija integrira USB i RS-232, a be?i?na se temelji na Bluetooth tehnologiji i prijenosu putem baza ( "batch"). Potonje zna?i da ?itata? koristimo be?i?no i sa njim ?itamo podatke u kodu na razli?itim lokacijama. Kada ?elitmo podatke prenijeti, ?ita? moramo odlo?iti na konzolu. Microscan MS-Q Basic je ?ita? za rad sa duljim djelovanjem (sa jednim punjenjenjem lako ?itamo do 8000 bar kodova, uzimaju?i u obzir slobodanu internu memoriju ?ita?a 1MB) i za ve?a podru?ja rada i ?ira podru?ja ?itanja bar kodova.


Robusnost se mo?e pove?ati uz dodatnu gumenu za?titu

Tehni?ki podaci

Video prezentacija

Doma?a strana dobavlja?a

Podru?ja uporabe:
 • logistika
 • proizvodnja

  Podr?ka

  Postanite zadovoljna stranka, ili telefonom (01) 20 15 500. Za sve proizvode iz na?eg kataloga pru?amo potpunu podr?ku i pomo? kao i vlastite servisne usluge.


  MS-Q Basic je industrijski skener za auto, aeronavti?ku, elektro, i farmacevtsku industriju (Pharmacode Laetus)


  Pro?ireno polje skeniranja podataka (51 i 406 mm)
 • 
  na vrh 

  nazaj


      IZNIMNO ROBUSNI. SASVIM POUZDANI. EKSTREMNO BRZI. Industrijski printeri Zebra Xi namjenjeni su najzahtjevnijim >>