translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  domov

  nazaj

  natisni

  zemljevid strani

  e-pošta

  kolofon
domov
BI RADI IMELI UNIKATNO ?RTNO KODO S SVOJIM LOGOTIPOM? Izdelali vam jo bomo v LEOSS-u. [FOTO ID="2011032409380747" >>
rešitve . mobilno ra?unalni?tvo

informatizacija logistike spletno naročanje

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-pošta: leoss@leoss.si

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvaška
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-pošta: leoss@leoss.eu


MOBOS
MOBOS

Optimalno upravljanje informacijskih tokov s tokovi blaga danes ni ve? klju?nega pomena le za proizvodna, logisti?na in trgovska podjetja, ampak predstavlja izziv tudi vse ve?jemu ?tevilu drugih organizacij iz panog kot so gradbeni?tvo, zdravstvo in ostala javna uprava. Vsem na?tetim panogam je skupna nuja po usklajenem notranjem delovanju klju?nih oddelkov kot so nabava, proizvodnja in prodaja. Seveda so v nekaterih panogah ti oddelki poimenovani druga?e, npr. v javni upravi, vendar se njihove funkcije med seboj bistveno ne razlikujejo. Tako se njihovo delovanje, ki stremi k usklajenosti, najbolje ka?e v stopnji urejenosti notranje logistike, ki je v proizvodnih podjetjih pogosteje poimenovana kot proizvodna logistika. Ta stremi k nadzorovanemu pretoku blaga in informacij, s ?imer pripomore k obvladovanju oskrbovalne verige (SCM).CELOVITA RE?ITEV MOBOS


Mobos na robustnem ro?nem ra?unalniku pomaga biti kos ?asovno-kriti?nim operacijam

Med klju?ne faze delovanja organizacije sodijo:
 • nabavna logistika z na?rtovanjem,
 • proizvodnja z urejenim pretokom surovin, materialov in polizdelkov oziroma blaga in storitev,
 • prodaja, katere uspe?nost temelji na poznavanju lastnih virov in zmo?nosti ter na u?inkovitosti notranje logistike (urejenem skladi??nem poslovanju),
 • nenazadnje ne pozabimo na sistem upravljanja preskrbovalnih verig (SCM), ki vse na?teto povezuje v celoto.

  Z urejenim skladi??nim poslovanjem mislimo na informacijsko podprto skladi??e (tehnologija ?rtne kode), ki omogo?a nadzorovano obvladovanje zalog v proizvodnji (zalog surovin, materialov in polizdelkov oziroma blaga in storitev, ko govorimo o zasedenosti proizvodnje) ter predvsem nadzor nad koli?ino kon?nih izdelkov, s katero razpolagamo pri prodaji.

  Celovita re?itev Mobos usklajuje delovanje oddelkov nabave, proizvodnje in prodaje. Z Mobosom smo kos ?asovno-kriti?nim operacijam kot so prejemi in izdaje, naro?ila, mobilna prodaja, dvigi in prenosi iz/v proizvodnjo oz. na delovni nalog, trenutni status proizvodnje ipd. Mobos poskrbi za ureditev skladi??nega poslovanja, sledljivost (surovin in izdelkov ter trgovskega blaga), inventure (osnovnih sredstev, klasi?nih in mobilnih skladi??), vodenje zaloge na komisijskih lokacijah (komisijska prodaja pri komisijonarjih), (avtomatsko) naro?anje, spremljanje proizvodnje, pospe?evanje prodaje (ankete), ambulantno prodajo (prodaja na terenu). Mobos ? mobilnost je prednost!


  Funkcionalnosti Mobosa

  Kaj je Mobos?
  Mobos je sistem orodij, ki v najve?ji mo?ni meri upo?tevajo specifi?ne zahteve posameznih uporabnikov s ciljem omogo?iti usklajeno delovanje oddelkov nabave, proizvodnje in prodaje. Z Mobosom smo kos ?asovno-kriti?nim operacijam. Mobos je izvedba re?itev na klju?. Je all-in-one: skladi??e, pospe?evanje prodaje, naro?anje, storitvena dejavnost, inventure (tudi osnovnih sredstev) ... je mobilna prodaja v dlani s statistiko naro?anja. Mobos je namenjen vsem, ki ?elijo na terenu delati dokumente na na?in kot bi to po?eli v mati?nem skladi??u in na terenu imeti vse potrebne podatke za popolno oskrbo stranke. Osnova delovanja so robustni ro?ni ra?unalniki (v nadaljevanju terminali) z MS Windows Mobile operacijskim sistemom z mo?nostjo zajema ?rtnih kod ali slik ter opcijsko povezavo GSM/GPRS/UMTS/EDGE.


  Mobilna pisarna omogo?a u?inkovitej?o mobilno prodajo, Mobos pa nam s pridobljenimi podatki pomaga pri vrednotenju nastopa do razli?nih kupcev

  Podprti segmenti:
 • lokacijsko skladi??e
 • skladi??e brez lokacij
 • prenosi med skladi??i in lokacijami (medskladi??ni prenosi)
 • ankete oz. anketiranje
 • prejemi, izdaje
 • naro?ila
 • inventure
 • pospe?evanje prodaje
 • inventura osnovnih sredstev
 • dvigi/prenosi iz/v proizvodnjo
 • dvigi/prenosi iz/na delovni nalog

  Podro?ja uporabe:
 • podro?je proizvodnja
 • podro?je logistika
 • podro?je trgovina
 • podro?je zdravstvo
 • podro?je ?olstvo
 • podro?je kultura
 • podro?je turizem
 • podro?je transport
 • podro?je vlada in javna uprava

  Kdo so uporabniki Mobosa?

  Mobos moduli

  Kaj pridobimo z Mobosom v povezavi z ro?nimi ra?unalniki?

  Funkcionalnosti Mobosa in potek dela

  Bro?ura MOBOS (3,76 MB v PDF obliki)

  Optimizacija dela z uporabo tehnologije ?rtne kode

  Mobilno ra?unalni?tvo

  Kako postane Mobos ?e mobilnej?i? Z mobilnimi tiskalniki.

  Delo s podatki

  Mo?na oprema

  Da je poslovanje z nami enostavno in zanesljivo, dokazuje ve? kot 2.300 zadovoljnih rednih strank (na?e reference).

  Dodatne informacije na straneh MOBOS www.mleoss.com.

  ?elite pove?ati produktivnost?
  ?rtna koda in RFID v praksi: na tej povezavi

  Regale, police, omare in podeste si zagotovite pri na?em partnerju, podjetju SPON d.o.o.

  Postanite zadovoljna stranka,


  Mobos - poenostavljeno delo v skladi??u  Kdo so uporabniki Mobosa?

  Proizvodna podjetja:
 • farmacevtska industrija
 • gradbena industrija
 • gumarska industrija
 • jeklarska industrija
 • kemi?na industrija
 • kovinska industrija
 • lesna industrija
 • pohi?tvena industrija
 • tekstilna industrija
 • ?ivilska industrija


  Tiskalnik in ?italnik za ?rtno kodo neposredno ob proizvodni liniji

  Storitvene dejavnosti:
 • energetska industrija (npr. elektro, energetika ipd.)
 • gostinstvo
 • logistika
 • trgovska podjetja
 • trgovina
 • transport
 • turizem


  Terminal in tiskalnik sta nepogre?ljiva tudi v gostinstvu in dostavah

  Javna uprava:
 • sodstvo
 • ?olstvo
 • vlada
 • zdravstvo (bolni?nice, domovi za ostarele, lekarne ...)


  Mobilno ra?unalni?tvo in napredne tehnologije v zdravstvu

  Uporabniki podrobneje: • Trgovska podjetja
  Vsa trgovska podjetja, ki ?elijo pospe?iti prodajo, urediti skladi??no poslovanje, podpreti prodajalce na terenu z najnovej?imi podatki, ki so uporabljeni v mati?nem podjetju, opravljati inventuro ... • Proizvodna podjetja
  Spremljanje proizvodnega procesa, avtomatizacija obnavljanja zalog, naro?anje kriti?nih koli?in (surovin, polizdelkov), (lokacijsko) vodenje skladi??a s podatki o sledljivosti, inventure ... • Javna uprava
  Inventura hkratnega dela na ve? oddaljenih lokacijah (npr. vojska, policija, carina in drugi sektorji javne uprave), mo?nost pregledov. Ozna?evanje, spremljanje, sledljivost in vodenje evidence dokumentacije (elektronsko arhiviranje) ... • Zdravstvo
  Vodenje interne lekarne, podpora zdravnikom z vpogledom v zalogo priro?ne in drugih lekarn v sistemu, podpora naro?anju zdravil, ki skrbi za optimalnej?o zalogo ... • Storitvene dejavnosti
  Podpora storitveni dejavnosti na terenu (serviser na terenu naredi potni nalog, delovni nalog, preveri zaloge rezervnih delov, da bi stranki lahko sporo?il dejanski termin popravila, popis gasilnih aparatov ali popis ?tevcev). Vpogled v prihodnje delovne naloge ... • Gradbeni?tvo
  Uresni?evanje delovnih nalogov, popis dela na terenu, preverjanje stanja osnovnih sredstev ... • Inventura OS
  Inventura OS za zelo zahtevne kupce z velikim ?tevilom lokacij in osnovnih sredstev na teh dislociranih lokacijah ...

  Nazaj na za?etek

  Mobos moduli:  Mobos jedro (Core):
 • podatkovna baza
 • modul za nastavitve delovanja sistema
 • komunikacijski modul
 • podpora za ve?jezi?ni uporabni?ki vmesnik
 • podpora za ve?lastni?ko skladi??e
 • iskanje, vpogled v ?ifrante iz informacijskega sistema (IS, ERP)
 • urejanje ?ifrantov Mobosa

  Izmenjava podatkov:
 • izmenjava podatkov med IS in Mobosom
 • izmenjava podatkov med drugimi programi in Mobosom (npr. program za pripravo proizvodnje)
 • izmenjava podatkov med elektronskimi napravami in Mobosom (tehtanje, ?tetje)

  Sinhronizacija:
 • modul za sinhronizacijo med Mobosovimi stre?niki v primeru distribuiranega sistema

  Komunikacija:
 • od na?ina delovanja aplikacije odvisna priprava in prenos podatkov (samostojno (batch), samostojno z ob?asno povezavo (?hot-point?), v stalni povezavi s sistemom (brez?i?no ali GPRS/UMTS/EDGE)
 • modul za prena?anje podatkov s pomo?jo podstavka (cradle), brez?i?no (wireless), GPRS/UMTS/EDGE
 • modul za preverjanje verodostojnosti prenesenih podatkov in pripravo za uporabo


  Honeywell Dolphin 9551

  Aplikacija na ro?nem ra?unalniku:
 • podatkovna baza (v primeru on-line aplikacije se uporablja podatkovna baza
  na stre?niku)
 • moduli s funkcionalnostmi dolo?enimi s specifikacijo (po naro?ilu)
 • uporabni?ki vmesnik

  Aplikacija na PC-ju:
 • moduli s funkcionalnostmi dolo?enimi s specifikacijo (po naro?ilu)
 • uporabni?ki vmesnik  Ozna?evanje:
 • podpora vseh simbologij 1D in 2D ?rtne kode
 • podpora sestavljenim simbologijam ?rtnih kod
 • podpora te?inski ?rtni kodi
 • delo s ?rtnimi kodami po GS1 standardu
 • radiofrekven?na identifikacija (RFID)

  Povezovanje sistema z zunanjimi napravami:
 • povezovanje s ?italniki
 • podpora zapisovanju v RFID tage in pametne nalepke
 • povezovanje z merilnimi napravami
 • po?iljanje podatkov zunanjim upravljalnim sistemom  Tiskanje:
 • priprava podatkov za tiskanje
 • po?iljanje podatkov direktno na tiskalnik
 • po?iljanje podatkov za tiskanje s pomo?jo zunanjega programa

  Statistika:
 • modul za dolo?anje parametrov
 • modul za pripravo podatkov
 • modul za izvoz podatkov v zunanji program za izdelavo statistik
 • modul za prikaz statistik
 • izpis pripravljenih statistik  Ankete:
 • modul za pripravo anket
 • modul na ro?nem ra?unalniku za zbiranje informacij
 • modul za pripravo podatkov za statistiko
 • modul za izvoz podatkov v zunanji program za izdelavo statistik
 • modul za prikaz statistik na osnovi anket
 • izpis pripravljenih statistik  Inventure:
 • inventura blaga vklju?no s serijskimi ?tevilkami in ?ar?ami
 • delna inventura  Skladi??a:
 • modul za lokacijsko urejanje skladi??a
 • podpora sledljivosti
 • podpora standardu HACCP
 • podpora uporabi elektronske izmenjave podatkov (RIP)
 • modul obhodna pot za optimizirano obhodno pot po skladi??u, s tujko hodogram
 • optimizacija skladi??a
 • prelaganje skladi??a
 • komisioniranje in prosti prevzem/izdaja
 • wave picking je na?in komisioniranja ve? dobav hkrati. To pomeni, da gre za proces hkratnega izdajanja za ve? dobav iz razli?nih lokacij v skladi??u ali iz ve? skladi??.
 • izdaja iz ve? skladi?? naenkrat za ve? izdaj
 • izdaja iz ve? skladi?? za eno izdaj
 • tovorni listi  Ambulantna prodaja:
 • modul za obdelavo relacij
 • modul za izra?un cene
 • modul za izdelavo dokumentov
 • modul za izpis dokumentov
 • modul za vpogled v zaloge drugih voznikov  Proizvodnja:
 • izdaja surovin in polizdelkov v proizvodnjo (prosta ali po specifikaciji)
 • prevzem polizdelkov in kon?nih izdelkov iz proizvodnje (prosto ali po specifikaciji)
 • podpora ustreznemu ozna?evanju z uporabo ?rtne kode ali RFID
 • sledenje proizvodnih postopkov
 • sledenje po porabi surovin in uporabi orodja
 • sledenje ro?nih postopkov v proizvodnji
 • sledenje podatkov za spremljanje norm
 • sledenje drugih podatkov po specifikaciji uporabnika
 • vpogled v trenutno stanje izdelave po delovnih nalogih
 • vpogled v trenutno stanje zalog surovin, polizdelkov in kon?nih izdelkov
 • zgodnje opozarjanje na mo?ne manjke v naslednjih stopnjah proizvodnje
 • drugi postopki odvisno od ?elja uporabnikov definirani v projektu

  Po naro?ilu:
 • moduli razviti po naro?ilu kon?nega uporabnika s funkcionalnostmi kot jih opisuje projektna naloga  Naro?anje:
 • modul za po?iljanje naro?il v realnem ?asu
 • modul za preverjanja dejanskega stanja realne zaloge in zaloge za naro?anje na sede?u kupca
 • modul za ?trde? in ?mehke? rezervacije
 • modul za vpogled v zgodovino naro?il
 • modul za izra?un cene z upo?tevanjem cenovne politike dolo?ene znotraj IS-ja

  Nazaj na za?etek

  Kaj pridobimo z Mobosom v povezavi z ro?nimi ra?unalniki? Prednosti uporabe ro?nih ra?unalnikov:  Izdaja/prevzem blaga:
 • izdaja/prevzem blaga lahko z uporabo terminala poteka na dva na?ina: s predlogo (komision) ali brez nje. Delavec naredi izdajo tako, da vnese izdelke na dokument, kar stori tako, da s ?italnikom ?rtne kode, ki je vgrajen v terminal, pre?ita ?rtno kodo na artiklu in preko tipkovnice vnese izdano koli?ine. Kreira izdajnico s podatki, ki so ?e pripravljeni za prenos v IS. Ti se v IS prenesejo avtomatsko, zaradi ?esar ne le prepre?ujemo napake, ki so pogoste pri ro?nem vna?anju, pa? pa tudi izdaja/prevzem blaga poteka hitreje
 • s sodobnimi komunikacijskimi kanali je mogo?e imeti a?uren, trenuten vpogled v delo in pozicijo delavca na terenu. Tudi slednji natanko ve, kak?no je stanje njegovih zalog (tudi dostopnih za.log za naro?anje iz IS), kar ob?utno vpliva na odlo?anje o nadaljnjih korakih
 • po kon?ani izdaji blaga delavec pove?e ro?ni terminal s tiskalnikom, ki je del kompleta za ambulantno prodajo ter izpi?e dobavnico in/ali ra?un z vsemi potrebnimi podatki (nabavne cene, maloprodajne cene, DDV itd.). Originale teh dokumentov preda kupcu, kopije pa zadr?i zase. Hkrati z izdelavo dokumenta se mu v terminalu vzpostavi novo stanje zalog. Pri istem kupcu je mo?no narediti tudi naro?ilo za nove dobave
 • kadar gre za komision, delavec samo preverja ali je ustrezno ?tevilo kosov oddano, medtem ko se v primeru proste izdaje izdelke izbira iz ?ifranta izdelkov; pri dolo?enem kupcu voznik na ro?nem terminalu sproti vna?a artikle, ki jih je izbral kupec  Medskladi??ni prenosi
 • nalog za dopolnitev zaloge na tovornjaku znotraj IS se ustvarja avtomati?no. Delavec preverja izbiro izdelkov s ?rtno kodo, vnese ?tevilo kosov in kreira dokument o dejanskem medskladi??nem prenosu. Ta se avtomatsko prenese v IS, s ?imer prepre?ujemo napake ro?nega vna?anja in pohitrimo delo
 • ker ima delavec na terminalu natan?en vpogled v trenutno stanje zalog, prihrani ?as za pripravo tovornjaka, saj lahko ?e ob prenosu podatkov s terminala v mati?ni IS natanko vidi, kaj je potrebno na tovornjak nalo?iti, da bi izpolnil nadaljnja naro?ila
 • ustrezne koli?ine blaga na tovornjaku/kombiju se preverja sproti
 • vsak trenutek je mogo?e opraviti inventuro premi?nega skladi??a (tovornjaka/kombija)  Prednosti uporabe terminala pri mobilni prodaji
 • ustrezne koli?ine blaga na tovornjaku/kombiju se preverja sproti
 • hiter in zanesljiv vnos podatkov (ustvarjanje dokumenta s terminalom, avtomatsko uva?anje dokumentov v mati?ni informacijski sistem)
 • takoj?nja izdelava dokumentov za stranko
 • iskanje po ?ifrantih na terenu
 • zmanj?a se obseg dela (odpade dodatno pretipkavanje izdanih dokumentov, s ?imer se izognemo ?love?kim napakam, ki so pogoste pri ro?nem vna?anju podatkov)
 • prevzem blaga na tovornjak/kombi poteka s terminalom, pri ?emer se prevzete koli?ine smatra kot za?etno stanje svoje zaloge
 • poleg podatkov o ceni in DDV vsakega artikla, ima delavec v terminalu nalo?ene tudi podatke o svojih kupcih, saj so ti obi?ajno znani vnaprej (kontakt, telefon, faks, naslov, rabati, mar?e...)
 • pri prena?anju podatkov na mati?ni ra?unalnik podjetja odpade kakr?nokoli ro?no vna?anje podatkov o prodaji preko tipkovnice
 • terminal lahko mobilno prodajo vodi skladno z vnaprej dolo?enim vrstnim redom obiskov strank
 • delavec ima vpogled v izdaje in naro?ila, kar lahko zelo pomaga pri delu, saj terminal za dolo?eno stranko omogo?a prikaz zadnjih nekaj izdaj
 • terminal pri nepla?nikih prodajalca opozarja na prepoved ali opomin pred izdajo blaga dol?nikom (odvisno od politike poslovanja)
 • druge opombe in podatke, povezane z olaj?anjem dela

  Nazaj na za?etek  Funkcionalnosti Mobosa in potek dela  Skladi??no poslovanje
  Sodi med osnovne uporabne elemente s skoraj vsemi vrstami dokumentov: prejemi, izdaje, medskladi??ni prenosi, inventure, popisi, komisioniranje, premiki med lokacijami, vodenje serijskih ?tevilk, rokov uporabnosti in ?ar?, ozna?evanje na vhodu in uskladi??enje, obnavljanje zalog, oskrbovanje proizvodnje, pakiranje, statistika dela v skladi??u, delovni nalogi ipd. V primeru dela s terminali v regalnem skladi??u uporabljamo terminale z RF povezavo, v primeru dela na oddaljenih lokacijah pa terminale, ki imajo GSM/GPRS/UMTS/EDGE povezavo. Nastaviti je mogo?e ve? na?inov dela: proste dokumente, dokumente, ki so vezani na naro?ila. Pri prostih dokumentih izberete stranko, za katero pripravljate dokument, izbere dokument, ki ga ?elite izpolniti, izberete morebiten dokument, ki je vezan na ta dokument in pri?nete z izpolnjevanje dokumenta. Med izpolnjevanjem dokumenta se stalno preverjajo nekatere vrednosti (cena, zaloga) in tudi spreminjajo (zaloga). Po koncu izpolnjevanja dokumenta/ov je slednje mo?no tudi avtomatsko izpisati na tiskalnik v skladi??u. Pri prejemu je mo?no spro?iti tudi tiskanje etiket s podatki o izdelku (?rtna koda, naziv, ?ifra, koda GS1.128 ...) za potrebe ozna?evanja. Sistem Mobos omogo?a tudi logistiko za tretje osebe, z vpogledom le-teh v vse dokumente, ki se jih ti?ejo.


  Inventura na ?eleznicah

  Inventura
  Delavec odpre modul za izvajanje inventur. Od?ita ?rtno kodo artikla ter morebitne dodatne podatke (sledljivost, serijske ?tevilke ...) ter vpi?e koli?ino. Po koncu inventure se obra?un izvaja v poslovnem programu, kamor se prenesejo podatki iz terminalov.

  Pospe?evanje prodaje z anketiranjem
  Dodan je poseben tip dokumentov ? ankete, pri katerem izpolnite seznam vnaprej pripravljenih vpra?anj. Rezultati ankete se pri naslednjem povezovanju prena?ajo v stre?ni?ko aplikacijo in so pripravljeni za nadaljnjo obdelavo v sistemu. V Mobosu pa je vgrajen vpogled in izpis rezultatov anket, primerjalno po datumih, podjetjih, skupinah podjetij in popisnih vpra?anjih. Uporabnik si sam kreira nize vpra?anj in mo?nih odgovorov, na katere bo popisovalec odgovarjal. Vrednost popisa so pridobljene kvalitativne statistike, ki so podlaga nadaljnjim analizam, v okviru katerih primerjamo posamezne odgovore npr. kronolo?ko (pri prevzemu popisa, drugem obisku, tretjem obisku ...). Pomembna zna?ilnost sistema Mobos je sposobnost iskanja in prikazovanja razlik, odstopanj in druga opa?anja ter videnja. I??e se dodatno vrednost, ki se uporabi, ko se odlo?amo za nastop na nekem trgu (lahko sodelujemo z razli?nimi trgovci (npr. Mercator, Spar, TU? ...) in pristopi so lahko povsem razli?ni. Mobos nam s pridobljenimi podatki pomaga pri vrednotenju nastopa do razli?nih kupcev. Katero pot ubrati pri kom je klju?no vpra?anje komerciale ?

  Pospe?evanje prodaje pri naro?anju
  Pospe?evanje prodaje se pri naro?anju omogo?a z vpogledom v detajlno kartico kupcev. Na ro?nem terminalu imate vse podatke o krovni pogodbi s kupcem, prej?njih dobavah, o zalogi v va?em (dobaviteljevem) skladi??u, veste pa tudi, kaj ima kupec na zalogi (policah).

  Delavec odpre modul za obdelavo naro?il. Izdelki, ki jih lahko posamezno odjemno mesto naro?i, so lahko vnaprej definirani. Koli?ine, ki so na voljo za naro?anje, se nana?ajo na zadnjo sinhronizacijo, zaradi ?esar je osve?itev zalog na za?etku dela pri kupcu zelo pomembna. Na voljo so tudi podatki o zadnjih treh naro?ilih, ki se prena?ajo iz Mobosa, s seznama prej?njih naro?il, kot pomo? prodajalcu. Delavec gre skozi seznam in kupec dolo?i koli?ine. Delavec na glavi dokumenta dolo?i tip naro?ila. Vsi podatki so pomembni za naro?anje in se v sinhronizaciji prena?ajo v stre?ni?ko aplikacijo. Po prenosu v stre?ni?ko aplikacijo, se podatke pripravi ?e za prenos v mati?ni informacijski sistem. Kadar je pomembno stanje zaloge, mora delavec ob koncu dela pri dolo?eni stranki (?e je karkoli naro?eno) pognati sinhronizacijo s stre?ni?ko aplikacijo. Kadar sinhronizacija ni mo?na zaradi ?ibke povezave, delavec podatke prenese takoj, ko dose?e obmo?je bolj?e povezave in zopet za?ene sinhronizacijo.

  Pospe?evanje prodaje v trgovini
  Delavec izbere stranko, odpre modul za pospe?evanje prodaje v trgovini in gre na seznam izdelkov, ki jih mora preveriti. Vpi?e potrebne podatke in po koncu prenese podatke v stre?ni?ko aplikacijo.

  Potek dela
  V primeru dela s terminali, ki nimajo GSM/GPRS/UMTS/EDGE povezave, je potrebno pred za?etkom dela je na sede?u podjetja nujno osve?iti podatke, ?e pa uporabite terminale s to povezave, pa lahko podatke osve?ujete med potjo na mesto opravljanja opravila. Pri stranki izberete stranko, za katero pripravljate dokument, izbere dokument, ki ga ?elite izpolniti, izberete morebiten dokument, ki je vezan na ta dokument in pri?nete z izpolnjevanje dokumenta. Med izpolnjevanjem dokumenta je mo?no preverjanje nekaterih vrednosti (cena, zaloga, dolgovanje ...). Po koncu izpolnjevanja dokumenta/ov je mo?no le-te takoj prenesti v podjetje, kjer gredo v takoj?njo obdelavo (npr. naro?ila).

  Informacijske tehnologije so gotovo mo?no orodje, s katerim vodstva podjetij lahko odgovorijo na na?tete izzive. IT orodij, s katerimi si podjetja lahko pomagajo na podro?ju upravljanja proizvodnih procesov, je veliko: sodobni ERP sistemi, proizvodni informacijski oziroma MES sistemi, orodja za podporo oskrbovalnim verigam in logistiki, itd. Funkcionalnosti na?tetih orodij se v nekaterih segmentih prekrivajo in vodstva podjetij se nemalokrat ukvarjajo z vpra?anjem, kako in s katerimi orodji se lotiti informatizacije proizvodnega procesa. Napa?na odlo?itev ni samo ?draga?; lahko je tudi funkcionalno povsem zgre?ena in neustrezna. Bolj?e poznavanje podro?ja pa odpira podjetjem prostor za dvig ravni informatizacije na segmentu proizvodnje, ve?jo fleksibilnost, mo?nost razvoja in posledi?no, tudi bolj?o konkuren?nost.

  Mobos je sistem orodij za delo z dokumenti. Ti pa so v osnovi naslednjih tipov:
 • naro?ila
 • prejem in izdaja
 • dokumenti brez vpliva na zalogo oz. gibanje materiala (dokumenti za storitveno dejavnost, inventure, popisi, listingi ...)
 • lokacijsko skladi??e
 • skladi??e brez lokacij
 • pospe?evanje prodaje
 • ankete oz. anketiranje

  Vsi dokumenti so lahko vezani na drug dokument, npr. naro?ilo dobavitelju, naro?ilo kupca, nalog za izdajo, vrstni red artiklov na inventuri ali popisu ... Mobos omogo?a delo z dokumenti, iskanje po dokumentih znotraj podatkovne baze, anketiranje na terenu itd.

  Nazaj na za?etek  Optimizacija dela z uporabo tehnologije ?rtne kode

  Kaj pridobi uporabnik naprednih tehnologij avtomatskega zajema podatkov?  Regalno skladi??e
  Z uporabo terminala v skladi??u poteka delo hitreje tudi zahvaljujo? lokacijskemu vodenju. Slednje pomeni, da na terminalu name??ena programska oprema za skladi??no poslovanje delavce vodi po skladi??u na podlagi naro?ila tako, da zanje pri nabiranju blaga izbira optimalne poti. Programska oprema skrbi tudi za druga?no optimizacijo dela: te?je blago razporeja bli?je izhodu in ni?je na palete, zna se ravnati po volumnu blaga na paletah in pozna optimalno ?tevilo palet glede tipa tovornjaka, na katere jih je potrebno zlo?iti ipd.  Proizvodnja
  Uporaba ?rtne kode predstavlja osnovo za vsakr?no sledenje posameznemu izdelku ali ?ar?i ter postopkom, ki so bili uporabljeni znotraj proizvodnega procesa. V tej fazi pripomore ?rtna koda, ki je dodeljena skladno s standardi GS-1 (globalni jezik poslovanja), k enotnosti znotraj preskrbovalne verige, s ?imer je omogo?eno zagotavljanje sledljivosti skozi celoten proces proizvodnje. Sledenje je mogo?e le ob doslednem ozna?evanju vseh vhodnih surovin. Na podlagi ozna?enih surovin vemo, kak?ne so sestavine kon?nega izdelka, ki mu je dodeljena dolo?ena ?rtna koda. Z uporabo terminala s ?italnikom ?rtne kode si delavec olaj?a delo, ki je obenem natan?nej?e. ?rtna koda omogo?a izdajo izdelka iz proizvodnje v skladi??e, od koder se nadaljuje pot v oskrbovalno verigo zunaj proizvajal?evih meja.


  RFID terminal

  Kadar gre za re?itve v povezavi z elektronsko izmenjavo podatkov (RIP), ki temeljijo na tehnologiji ?rtne kode in RFID, njenih prednosti ni mogo?e ob?utiti brez ?italnika ali terminala, s katerim mo?no pohitrimo pretok podatkov in hkrati pripomoremo k ob?utnemu zmanj?anju ?love?kih napak. Ne smemo pozabiti tudi na inventure v skladi??u, ki omogo?ajo preverjanje knjigovodske zaloge v informacijskem sistemu (v nadaljevanju IS) in njeno morebitno dopolnitev.

  Nazaj na za?etek


  Mobilno ra?unalni?tvo z robustnimi terminali


  Ro?ni terminal Honeywell Dolphin 9900

  Pomembno konkuren?no prednost pri poslovanju ponujajo ro?ni ra?unalniki z vgrajenim ?italnikom ?rtne kode. Njihova uporaba bistveno skraj?a ?as dela. Ti ra?unalniki, ki jih pogosto imenujemo tudi terminali, omogo?ajo zanesljiv zajem podatkov v ?rtni kodi in njeno avtomatsko verifikacijo. Zaradi sprotnega dela neposredno na lokaciji z uporabo terminalov in tehnologije ?rtne kode prepre?ujemo napake, ki so pogoste pri ro?nem vna?anju podatkov (pretipkavanje). Tudi prenos podatkov v mati?ni ra?unalnik poteka zanesljivo in hitro. V nadaljevanju navajamo nekaj zna?ilnosti, ki jih prina?ajo ro?ni ra?unalniki in mobilni zajem podatkov. ?e bolj pomembno pa je, da izberemo prave za dolo?ene aplikacije, v katerih so terminali dejansko uporabljeni.

  Za vse ro?ne ra?unalnike in dodatke kupljene pri nas zagotavljamo tako pomo? v fazi zagona, podporo v fazi obratovanja, kot tudi vzdr?evanje opreme v lastnem servisu.


  Terminal z GPS-jem

  Ro?ni ra?unalniki z MS Windows operacijskim sistemom
  Ro?ne ra?unalnike, ki jih pogosto poimenujemo kot terminale, lahko razdelimo glede na operacijski sistem, ki te?e na njih in sicer na tiste z MS Windows operacijskim sistemom ter na druge ro?ne ra?unalnike. ?e se osredoto?imo na tiste z Windowsi, lahko navedemo nekaj zna?ilnosti, ki so odvisne od zmo?nosti posameznih modelov in njihovih izvedb:
 • velik osvetljen, na dotik ob?utljiv barvni zaslon
 • vgrajeni najsodobnej?i procesorji
 • veliko spomina
 • visoka stopnja robustnosti (?heavy duty?)
 • zagotavljajo zajem in obdelavo podatkov tako v 1D kot tudi 2D ?rtnih kodah ter RFID tagih
 • mo?nost brez?i?ne radijske povezave WLAN (802.11 b/g)
 • mo?nost GPRS/UMTS/EDGE povezave
 • mo?nost priklopa na GPS sprejemnik
 • delovanje znotraj temperaturnega intervala med -25?C in +50?C
 • standardizirana stopnja za??ite (npr. IP64)
 • ergonomska oblika
 • dr?alo v obliki pi?tole (?pistol grip?)
 • pregledna alfanumeri?na tipkovnica
 • nekateri so samo za odtenek ve?ji od mobilnega telefona
 • na njih te?e ena od razli?ic operacijskega sistema Microsoft Windows
 • dolga ?ivljenjska doba
 • primerni so za delo v umazanem industrijskem okolju (?harsh enviroment?) kot tudi za delo na terenu ali v skladi??u  Nazaj na za?etek

  Kako postane Mobos ?e mobilnej?i? Z mobilnimi tiskalniki.

  Mobilni tiskalniki Zebra

  Mobos postane ?e bolj u?inkovito v kombinaciji robustnih ro?nih ra?unalnikov z mobilnimi tiskalniki za razli?ne izpise na terenu in v skladi??u. Mobilni tiskalniki omogo?ajo hitrej?e prilagajanje zahtevam kupcev, kadar govorimo o prodaji na terenu (ambulantni prodaji) in pohitrijo delo v skladi??u npr. pri ozna?evanju blaga na sprejemu. Mobilni tiskalnik prina?a ve?jim skladi??em velike prihranke, vseeno pa ne nadome??a stacionarnega tiskalnika. V skladi??ih, v katerih je pretok blaga pove?an, je nujno obdr?ati tudi industrijske tiskalnike, saj omogo?ajo hiter tisk velike koli?ine nalepk. Te?ava lahko pri tem nastane pri apliciranju nalepk, saj se tu vme?a ?love?ki faktor in z njim napake. Za prepre?evanje napak pri ozna?evanju blaga v skladi??u pa je najbolj?a re?itev uporaba mobilnih tiskalnikov, ker omogo?ajo sproten izpis nalepk. Skladi??nik izpi?e nalepko in jo aplicira na ustrezno embala?o. V naslednjem koraku zopet izpi?e in aplicira. Ker poteka to delo sproti, napa?na nalepka zelo redko kon?a na napa?nem blagu.


  Mobilni tiskalnik Zebra in terminal Honeywell Dolphin 7600


  Izpis nalepk v skladi??u

  Izpis nalepk:
 • v skladi??u
 • ozna?evanje osnovnih sredstev pri opravljanju inventure
 • sprotno ozna?evanje blaga na lokacijah prepre?uje ?love?ke napake pri ozna?evanju in skraj?a ?as, ki ga izgubljamo s prehajanjem med neozna?enim blagom in stacionarnim tiskalnikom (ve?je je skladi??e, ve?ji je prihranek na ?asu)
 • ...


  Izdaja kazni


  Izdaja dokazila o veterinarskem posegu

  Izdaja dokazil:
 • za opravljen servis na oddaljeni lokaciji (npr. pri stranki na domu ali ob pokvarjenem vozilu na cesti)
 • za najem opreme ali vozil
 • v igralni?kih salonih
 • v potni?kem prometu
 • v gradbeni?tvu
 • v zdravstvu (npr. pri izdaji zdravil oskrbovancu)
 • v logistiki in transportu (npr. sprejem in oddaja po?iljk)
 • ...


  Izpis poro?il o opravljenem popravilu vozila na terenu

  Izpis poro?il:
 • v kmetijstvu (npr. in?pekcija na ?eko kmetijah?)
 • v gradbeni?tvu
 • v zdravstvu
 • veterinarska uprava (npr. pri obiskovanju ?ivali na lokacijah)
 • ...

  Mobilna prodaja: izpis ra?una

  Izpis ra?unov:
 • ambulantna prodaja oz. direktna dostava v trgovine
 • potrdila o pla?ilu (npr. izpis ra?una za pla?ilo po?tarju po povzetju)
 • izdaja kazni s strani redarske slu?be ali policije
 • v trgovini za kraj?e ?akanje v vrstah na blagajnah (re?evanje zastojev s sprotnim izpisovanjem ra?unov)
 • v gostinstvu
 • ...  Nazaj na za?etek

  Delo s podatki

  Izmenjava podatkov med Mobosom in informacijskim sistemom poteka na nivoju povezav med bazama, ki se vzpostavi ob in?talaciji. Dodatni mati?ni podatki, specialni podatki, analize, pregledi, statistike... Za potrebe kakovostne uporabe Mobosa je potrebno enkratno vnesti nekatere dodatne podatke, ki jih verjetno v IS nimate. Te podatke tudi v Mobosu posodabljate. V Mobosu so mo?ne specialne analize, pregledi in analize s standardnimi izpisi ali izvozi v Excelove tabele, prav tako je sistem pripravljen za hitro implementacijo novih izpisov.

  1. Mobos Core
  Podatkovna baza
  Skupni moduli (skladi??a, inventure, ankete ... )

  2. Izmenjava podatkov in sinhronizacija

  3. Poslovno informacijski sistemi

  4. Sistemi za prenos podatkov
  (GPRS/UMTS/EDGE, Bluetooth?, WLAN, kabel ...)

  5. Aplikacija na PC-ju
  (uporabni?ki vmesnik in moduli s funkcionalnostmi, dolo?enimi s specifikacijo)

  6. Aplikacija na ro?nem ra?unalniku
  podatkovna baza, uporabni?ki vmesnik in moduli s funkcionalnostmi, dolo?enimi s specifikacijo (v primeru on-line aplikacije se uporablja podatkovna baza na stre?niku)

  7. Zunanji sistem za podporo avtomatski identifikaciji
  (?italniki, tiskalniki, tehtnice ...)

  8. Zunanji vhodno izhodni upravljalni podatkovni sistemi
  (upravljalni PC, senzorji, PLC, CNC)

  9. Strokovna podpora optimizaciji va?ih procesov

  10. MOBOS

  Mobos je re?itev, ki pomeni podporo s ?rtno kodo/RFID za materialno skladi??no poslovanje. Pospe?i delo v povezavi z va?im poslovodnim programom (vodenje materiala in materialnih evidenc ter poslovanja, povezanega z materialom v skladi??ih). Omogo?a tudi vodenje ve? skladi??, dolo?anje politike mar?nih skupin, poenostavlja inventuro in veliko ve?. Blagovno skladi??no poslovanje

  Nazaj na za?etek
  Mo?na oprema

  Terminali
  V okviru mobilnih re?itev je poleg mobilnih tiskalnikov ra?unov in nalepk (tukaj) nujna uporaba ro?nih ra?unalnikov (pogosto jih imenujemo tudi mobilni terminali), ki nam predvsem prihranijo ?as in poenostavijo delo ter zaradi tehnologije ?rtne kode prepre?ujejo napake, ki se pojavljajo z ro?nim vnosom. Te ro?ne ra?unalnike lahko razdelimo glede na operacijski sistem:
 • ro?ni ra?unalniki z MS Windows operacijskim sistemom (tukaj)
 • drugi ro?ni ra?unalniki (tukaj)

  Mo?ni so vsi terminali z operacijskim sistemom WIN Mobile 5.0 ali vi?je ali WIN CE 5.0. Ostala oprema je odvisna od aplikacije Mobosa. Mo?ne povezave: WLAN, GPRS/UMTS/ EDGE ali brez povezavo (?batch? terminali).

  Prenos podatkov/komunikacija
  Principi povezave z baznim sistemom temeljijo na sodobnih tehnologijah. Mo?ni so vsi sistemi brez?i?nih povezav: WLAN, GPRS/UMTS/EDGE ali Bluetooth. Kadar gre za delo, kjer ni potreben vpogled v zalogo ve? delavcev hkrati, lahko to poteka tudi s pomo?jo terminalov brez teh povezav. Tedaj komunikacija poteka s pomo?jo podno?ja povezanim na ra?unalnik (?batch?).

  Dodatna oprema
  Sistem omogo?a izpis dokumentov direktno na tiskalnike, ki so lahko prenosni ali namizni.
  Prav tako je sistem lahko povezan na posebne tiskalnike za izpisovanje nalepk s ?rtnimi kodami. Opcijsko je mo?no uporabiti GPS za navigacijo.  Ostala oprema:
  Ozna?evanje
  Tiskalniki etiket:
 • izdelki - namizni tiskalniki,
 • izdelki - industrijski tiskalniki,
 • izdelki - mobilni tiskalniki,
 • izdelki - tiskalniki za pametne nalepke (RFID),
 • izdelki - OEM/kiosk tiskalniki

  Tiskalniki kartic:
 • izdelki - tiskalniki ID kartic

  Repromaterial:
 • izdelki - tiskalni trakovi
 • izdelki - papirne nalepke in obeski
 • izdelki - sinteti?ne nalepke
 • izdelki - pametne nalepke (RFID)
 • izdelki - tiskalni trakovi za v?ivne nalepke
 • izdelki - kartice

  Programi za oblikovanje in tiskanje:
 • izdelki - programska oprema za oblikovanje in izpis etiket in ID kartic

  Dodatki za tiskalnike:
 • izdelki - tiskalni?ki dodatki

  Identificiranje
  ?italniki ?rtne kode:
 • izdelki - ro?ni ?italniki (skenerji, ?italci)
 • izdelki - fiksni ?italniki (skenerji, ?italci)
 • izdelki - re?ni ?italniki (skenerji, ?italci)
 • izdelki - industrijski ?italniki (skenerji, ?italci)
 • izdelki - OEM ?italniki (skenerji, ?italci)

  ?italniki zapisov na identifikacijskih karticah
 • izdelki - ?italniki za ?rtno kodo
 • izdelki - ?italniki za kartice z magnetnim zapisom

  Stenski terminali:
 • izdelki - stenski terminali

  RFID ?italniki
 • izdelki - RFID ?italniki

  Dodatki za povezovanje:
 • izdelki - Bluetooth
 • izdelki - CF+
 • izdelki - SDIO
 • izdelki - 802.11
 • izdelki - RFID

  POS oprema:
 • izdelki - POS oprema

  DC AC inverterji:
 • izdelki - DC - AC

  O nas
  Zadnjih 20 let je LEOSS d.o.o. med vodilne vodilne sistemske integratorje in v okviru mobilnega ra?unalni?tva razvija celovite re?itve na podro?jih logistike, ambulantne prodaje, proizvodnje, trgovine, javne uprave, zdravstva itd. Imamo soliden odzivni ?as, ?irok nabor izdelkov, ki so stalno na zalogi ali z zares kratkim dobavnim rokom, nudimo pomo? tako v fazi in?talacije in zagona kot tudi v fazi delovanja, ?iroko bazo znanja in izku?enj, lasten servis in razvoj.


  Izpis nalepk v skladi??u

  Nazaj na za?etek


 • 
  na vrh 

  nazaj


      ZAGOTAVLJAMO NADSTANDARDNO RAVEN STORITEV - LEOSS je Honeywell Scanning Distributor (Metrologic in HHP) [FOTO >>